โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 4 (อบรมแบบออนไลน์)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 4 (อบรมแบบออนไลน์)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ  สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง  มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ  หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน  เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก และผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักกฎหมายที่มีความสนใจด้านภาษีอากร

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564

ทุกวันจันทร์ อังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี

จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

(เพิ่มชั่วโมงบรรยายหลักพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดี รวมจำนวน 9 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่สนใจ)

หลักสูตรการอบรม

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย
สัปดาห์ที่ 1: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี
1. การบรรยายเสริมครั้งที่ 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร
2. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 1 : งบการเงิน
3. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 2 : การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน : เงินสดและลูกหนี้
4. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 3 : ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สัปดาห์ที่ 2: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 4 : หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
6. การบรรยายเสริมครั้งที่ 2: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1: การวางแผนโครงสร้างกิจการ แนวโน้มทางธุรกิจ และความจำเป็นทางการตลาด
8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 : การวางแผนถิ่นที่อยู่ และการขยายกิจการ
สัปดาห์ที่ 3: ภาษีเงินได้นิติบุคคล
9. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3: การวางแผนรายรับ รายจ่าย
10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4: มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)
11. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5: การวางแผนในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้างหรือเลิกกิจการ และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สัปดาห์ที่ 4: ภาษีอากรระหว่างประเทศ/กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล
12. หลักการพื้นฐานภาษีอากรระหว่างประเทศ
13. การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ The Common Reporting Standard (CRS)
14. กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล
สัปดาห์ที่ 5: กฎหมายภาษีสรรพสามิต
15. การบรรยายเสริม 3: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการบริโภค/ภาษีทางอ้อมของประเทศไทย
16. กฎหมายภาษีสรรพสามิต 1: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่สำคัญ
17. กฎหมายภาษีสรรพสามิต 2: กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุรา
18. กฎหมายภาษีสรรพสามิต 3: กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีเครื่องดื่ม

 

สัปดาห์ที่ 6: กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
19. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 1
20. กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 2

 

21.

 

กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 3: สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร
สัปดาห์ที่ 7: กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
22. กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 1: ภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการในประเทศและกิจการนอกประเทศ
24. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 2: การหักภาษีซื้อออกจากภาษีขาย
สัปดาห์ที่ 8: ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
25. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 3: การเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายและข้อควรระวัง
26. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
27. อากรแสตมป์

หมายเหตุ            ตารางบรรยาย/กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย
สัปดาห์ที่ 1: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี
1. การบรรยายเสริมครั้งที่ 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร อาจารย์ธนภูมิ จันทร์สว่าง

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

2. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 1 : งบการเงิน ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

3. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 2 : การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน : เงินสดและลูกหนี้ ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

4. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 3 : ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

 

ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

สัปดาห์ที่ 2: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 4 : หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

6. การบรรยายเสริมครั้งที่ 2: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจารย์กีระเกียรติ พระทัย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1: การวางแผนโครงสร้างกิจการ แนวโน้มทางธุรกิจ และความจำเป็นทางการตลาด อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 : การวางแผนถิ่นที่อยู่ และการขยายกิจการ อ. ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สัปดาห์ที่ 3: ภาษีเงินได้นิติบุคคล
9. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3: การวางแผนรายรับ รายจ่าย อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

10. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4: มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

(Transfer Pricing)

อ. ดร. บัณฑิต  อุชชิน

กรมสรรพากร

11. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5: การวางแผนในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้างหรือเลิกกิจการ และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สัปดาห์ที่ 4: ภาษีอากรระหว่างประเทศ/กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล
12. หลักการพื้นฐานภาษีอากรระหว่างประเทศ ดร.สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

13. การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ The Common Reporting Standard (CRS) ดร.สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

14. กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัปดาห์ที่ 5: กฎหมายภาษีสรรพสามิต
15. การบรรยายเสริม 3: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการบริโภค/ภาษีทางอ้อมของประเทศไทย อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤนวุฒิพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 

16. กฎหมายภาษีสรรพสามิต 1: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่สำคัญ

 

อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์

อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต

17. กฎหมายภาษีสรรพสามิต 2: กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุรา

 

อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์

อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต

18. กฎหมายภาษีสรรพสามิต 3: กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีเครื่องดื่ม

 

อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์

อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กรมสรรพสามิต

สัปดาห์ที่ 6: กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
19. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 1 อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม

กรมศุลกากร

20. กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 2

 

อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม

กรมศุลกากร

21.

 

กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 3: สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม

กรมศุลกากร

สัปดาห์ที่ 7: กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
22.

 

 

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

อ.ประเสริฐ  โหลว่ประดิษฐ์

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มธ.

23. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 1: ภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการในประเทศและกิจการนอกประเทศ ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

24. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 2: การหักภาษีซื้อออกจากภาษีขาย ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

สัปดาห์ที่ 8: ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
25. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 3: การเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายและข้อควรระวัง อ. กำธร สิริชูวงศ์

อดีตนิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

26. ภาษีธุรกิจเฉพาะ อ. ดร. ภัทรวัณย์  จงจิตย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

27.

 

อากรแสตมป์ ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท 

รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ Cisco-WebEx

ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าสมัครเข้ารับการอบรมจากเงินงบประมาณของต้นสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและประกาศนียบัตร

บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ลดหย่อนภาษีได้ 200%

ช่องทางการชำระเงิน

สถานที่อบรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564

ทุกวันจันทร์ อังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี

จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น.

(เพิ่มชั่วโมงบรรยายหลักพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 9 ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดี สำหรับผู้ที่สนใจ)

โทร. 0 2613 2965 0 2613 2139 0 2613 2127