โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 10 (อบรมแบบออนไลน์)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 10 (อบรมแบบออนไลน์)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน  ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์  มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ  และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหา  คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ  และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
 3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 – วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 43 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น.

และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.

หลักสูตรการอบรม

 • Overview of the Course และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 • ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อมูลสถิติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
 • ซื้อขายระหว่างประเทศ : Incoterms 2010
 • ซื้อขายระหว่างประเทศ : หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna  Convention  หรือ  CISG
 • องค์การการค้าโลก (WTO) กับการค้าระหว่างประเทศ
 • FTA : หลักการทั่วไปในการทำข้อตกลงและกรณีศึกษา
 • Logistics : ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รับขนของทางทะเล : สาระสำคัญในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
 • รับขนของทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่และประเด็นที่น่าสนใจ
 • การขนส่งทางอากาศ และกรณีศึกษาที่สำคัญ
 • การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal)
 • Finance and Payment Contract : ความหมายและความสำคัญของการชำระราคาด้วย Letter of Credit
 • Letter of Credit : วิธีปฏิบัติและกรณีศึกษาของธนาคาร
 • วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
 • Conflict  of  Law : Choice of Forum และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
 • กรณีศึกษา : คดีการค้าระหว่างประเทศ (รถ-เรือดับเพลิง กทม. Vs บ.สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเซียลฟาห์ซอย์)
 • การค้าระหว่างประเทศกับ ASEAN : วิกฤต หรือโอกาส กฎ ระเบียบทางการค้าที่น่าสนใจ
 • พิธีการนำเข้า – ส่งออกทางทะเล
 • ประกันภัยทางทะเล : ความเข้าใจทั่วไป และหลักกฎหมายที่สำคัญ
 • ประกันภัยทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคำพิพากษาศาลฎีกา
 • ร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. …. : ความแตกต่างจาก MIA 1906
 • นโยบายการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์
 • เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก
 • วิธีระงับข้อพิพาทโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ลักษณะเฉพาะ อำนาจศาล และ ข้อกำหนดในคดีการค้าระหว่างประเทศ
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร การค้าชายแดน
 • องค์การศุลกากรโลก : นโยบาย มาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานศุลกากร
 • E-commerce : สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผลกระทบต่อการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายศุลกากรที่สำคัญและความผิดทางศุลกากร
 • พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับการค้าระหว่างประเทศ
 • ภาษีที่น่าสนใจในทางการค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย : บทบาทหน้าที่ในการรับ – ส่งสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนที่สำคัญ
 • พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • หมายเหตุ :  หัวข้ออบรมข้างต้นเป็นตัวอย่างหัวข้อที่เคยจัดในรุ่นที่ผ่านมา

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท จากเดิมคนละ 25,000 บาท (เนื้อหาและระยะเวลาการอบรมคงเดิม)

รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ WebEx

ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าสมัครเข้ารับการอบรมจากเงินงบประมาณของต้นสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและประกาศนียบัตร

บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ลดหย่อนภาษีได้ 200%

ช่องทางการชำระเงิน

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 – วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 43 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น.

และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.

ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)