โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 15 พ.ศ.2564 (อบรมแบบออนไลน์)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 15 พ.ศ.2564 (อบรมแบบออนไลน์)

หลักการและเหตุผล

หลักการสำคัญของการจัดหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา คือ การมุ่งเสริมศักยภาพให้แก่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในเนื้อหาวิชาดังกล่าวทั้งที่มี และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายโดยตรงให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายเบื้องต้นเพียงพอที่จะนำไปสอนในชั้นเรียนได้ และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงที่จะเสริมศักยภาพครูผู้สอนได้โดยถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ให้บริการแก่สังคม (CSR) โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับเหตุผลในการจัดโครงการเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนต้องศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หลักนิติธรรม ตลอดจนหน้าที่พลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่มิได้มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายจึงทำให้เกิดอุปสรรคในการเรียนการสอน และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ทั้งยังเป็นเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านนิติศาสตร์อีกด้วย การจัดโครงการนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat-TuLaw Signature) อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมศักยภาพและคุณภาพของครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาด้านกฎหมายในฐานะที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
 3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ครูผู้สอนกฎหมายได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน หรือ สพฐ.
 5. เพื่อจัดทำหนังสือกฎหมายสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

อาจารย์ระดับมัธยมทั้งสายสามัญและสายอาชีวะศึกษาที่สอนเนื้อหาวิชากฎหมายในส่วนวิชาสังคมศึกษา
ทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน หรือ สพฐ. และโรงเรียนเอกชน

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 30 เมษายน 2564

อบรม 5 วัน รวม 31.5 ชั่วโมง (ยกเลิกการดูงาน)

อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

 

หลักสูตรการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อวิชา ประกอบด้วย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระบบกฎหมายไทย
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
 • กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความทางมหาชน
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • การอภิปรายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรม
 • กฎหมายอาเซียน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (เน้นเรื่องสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์)
 • กฎหมายครอบครัวและมรดก
 • กระบวนการยุติธรรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายเด็ก
 • กฎหมายยาเสพติด

หมายเหตุ หัวข้อวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วิทยากร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จากหน่วยงานภายนอก

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าลงทะเบียนปรับเป็นคนละ 3,000 บาท  (ทุกคน)

 

ช่องทางการชำระเงิน

•  โอนเข้าบัญชีพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่โครงการฯ

ชื่อบัญชี          โครงการอบรมหลักสูตรการอบรมครูกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

                          บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์

                           เลขที่   155-2-08400-4

–    เจ้าหน้าที่การเงิน : โทร. 02-613-2141

–   ติดต่อโครงการฯ  โทร.02-613-2965, 02-613-2127

โทรสาร 02-222-0160 (คุณขวัญจิต, คุณรัตนรักษ์)

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail  : letec.lawtu@gmail.com

 

  ************************************************************

 

ยกเลิก

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

– สมัครเพียงท่านเดียว     เสียค่าธรรมเนียม 4,000 บาท

– สมัครเป็นคู่ (2คน)          เสียค่าธรรมเนียม 7,500 บาท

      สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

– สมัครเพียงท่านเดียว     เสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

– สมัครเป็นคู่(2คน)           เสียค่าธรรมเนียม 9,500 บาท

 

สถานที่อบรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 30 เมษายน  2564

อบรม 5 วัน  รวม 31.5 ชั่วโมง  (ยกเลิกการดูงาน)

อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

รับจำนวน 90 ท่าน