โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 (เลื่อนอบรม)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 (เลื่อนอบรม)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการศึกษาวิชานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาในวิชากฎหมายพื้นฐานในเรื่องต่างๆ การเรียนการสอนไม่ได้แยกการศึกษากฎหมายออกเป็นสาขาเฉพาะทาง ดังนั้นบัณฑิตนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  จึงไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขากฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพในภาครัฐ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้บริหารงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาครัฐหรือบุคลกรในภาคเอกชนเป็นจำนวนมากไม่ได้ศึกษากฎหมายในระดับปริญญาตรีแต่การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนซึ่งต้องการความรู้ความเข้าใจในวิชากฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ

การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมหาชนของนักกฎหมายหรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่นักกฎหมายที่ปฏิบัติงานในภาครัฐดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมเป็นการภายใน  หรือจัดให้มีการศึกษาจากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้นักกฎหมายผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้  และมีประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้น

ด้วยเล็งเห็นถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวมา และเพื่อเป็นการจัดเตรียมบุคลากรของภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนที่ถูกต้อง คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมกฎหมายมหาชนเพื่อบุคลากรและนักกฎหมายในภาครัฐขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างนักกฎหมายมหาชนที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายมหาชนและสามารถบังคับใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และเผยแพร่ความคิดและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
 2. เพื่อผลิตนักกฎหมายในภาครัฐที่มีความเข้าใจพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ให้มีความรู้
  ความเข้าใจในแนวความคิดทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน และการบริหารงานภาครัฐในเชิงระบบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 3. เป็นการตระเตรียมบุคลากรในภาครัฐ เพื่อรองรับการเกิดขึ้นขององค์การและแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนใหม่ ๆ
 4. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

ผุ้เข้าอบรมต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตที่ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือหน้าที่บริหารงาน  หรือมีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการเข้าศึกษาหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน  หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรภาคเอกชน  ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองให้สมัครเข้ารับการอบรมได้ในฐานะตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนนั้น ๆ

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 – วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

อบรมทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. และเวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 201 ชั่วโมง แบ่งเป็น ดังนี้

1. การอบรมและดูงานจำนวน 171 ชั่วโมง

1.1 การอบรม จำนวน 156 ชั่วโมง

1) การดูงานจำนวน 3 ครั้ง รวมจำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1  ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 6 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ครั้งที่ 2  ดูงาน ณ สำนักงานศาลปกครอง จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ครั้งที่ 3  ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

2. การสัมมนาต่างจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน  จำนวน 24 ชั่วโมง

3. การอภิปราย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการผู้เข้าอบรมโครงการฯ จำนวน 3 ชั่วโมง

4. การทดสอบผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนเข้ารับการอบรม จำนวน 1.5 ชั่วโมง  และหลังจากอบรมทุกรายวิชา จำนวน 1.5 ชั่งโมง

หลักสูตรการอบรม

การอบรมประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ 4  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแนวความคิดและทฤษฎีกฎหมายมหาชนทั่วไป  กลุ่มกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กลุ่มกฎหมายปกครอง  และกลุ่มกฎหมายการคลังและภาษีอากร

นอกจากศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดทั่วไปแล้ว การจัดหลักสูตรการศึกษายังนำเอาเนื้อหาวิชาที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษากฎหมายมหาชนมาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย อาทิเช่น

 • นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
 • กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน
 • อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารรัฐวิสาหกิจไทย
 • ระบบการควบคุมและแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย
 • ข้อความคิดว่าด้วยสัญญาทางปกครอง
 • การตรวจร่างสัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญในกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง
 • ความรับผิดของฝ่ายปกครอง
 • หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แนวทางการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมของไทยในปัจจุบัน
 • เขตอำนาจศาลวิธีพิจารณาและผลของคำพิพากษาของศาลปกครอง
 • ระบบและวิธีการงบประมาณไทย
 • ระบบการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย
 • ลักษณะพิเศษของการตัดสินใจในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
 • แนวคิดและหลักการของกฎหมายว่าด้วยข้อข่าวสารทางราชการ

นอกจากการให้การอบรมในเชิงทฤษฎีแล้ว  หลักสูตรนี้ยังจัดให้มีการอบรมในภาคปฏิบัติด้วยโดย

 1. การทำแบบฝึกหัด เช่น การให้ความเห็นและการตอบข้อหารือในปัญหากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การตรวจร่างกฎหมายของกระทรวง  ทบวง  กรม  ต่างๆ  โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. การทำกรณีศึกษา (Case study) และ
 3. การดูงานเรื่องกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครองที่ศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร

 

วิทยากร

คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มธ. และจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียน คนละ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สามารถขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้

ค่าลงทะเบียนรวมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1. ค่าอาหารเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และอาหารกลางวันในวันเสาร์
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 3. ค่าเอกสารกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษา
 4. ค่าใช้จ่ายในการดูงานและฝึกปฏิบัติการ
 5. ค่าเสื้อรุ่น

สถานที่อบรม

ห้อง 211 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 – วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

(เลื่อนการอบรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะกลับมาปกติ  คณะฯจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป)50_ขอเลื่อนเปิดอบรม

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

(ยื่นเอกสารสมัครเท่านั้น ไม่มีสมัครออนไลน์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร