โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2564 (เลื่อนอบรม)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2564 (เลื่อนอบรม)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาและทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  หรือการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ    ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักกฎหมายอันจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2. เพื่อให้นักกฎหมายมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่าง ๆ    เช่น การอ่าน การพูด การเขียน

3. เพื่อให้นักกฎหมายนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

กลุ่มเป้าหมาย: จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักกฎหมาย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย

การบรรยาย: วิทยากรจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม  – วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน

วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง

อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอบรม

ครั้งที่ หัวข้อการบรรยาย
1 Basic English
2 Legal Writing: Basics
3 Legal Writing: Practice
4 Law of Torts
5 Law of Torts
6 Doctrines in English Contract Law
7 Translation of Law
8 Law of Business Association
9 Contract Drafting: Basics and Practice
10 Contract Reviewing
11 Secured Transactions
12 Writing Legal Notices and Reports: Basics
13 Writing Legal Reports: Practice on Reporting a Contract Review
14 Case Law Reading Skills
15 Academic Writing
16 General Principles of International Economic Law
17 International Investment Arbitration
18 Electronic Transactions Law

หมายเหตุ  หลักสูตรอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จากหน่วยงานภายนอก

ค่าอบรม

คนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าสมัครเข้ารับการอบรมจากเงินงบประมาณของต้นสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและประกาศนียบัตร

บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฺ (ท่าพระจันทร์)

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 – วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน

วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง

อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

ณ คณะนิติศาสตร์  มธ. ท่าพระจันทร์