โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาและทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  หรือการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ    ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักกฎหมายอันจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2. เพื่อให้นักกฎหมายมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่าง ๆ    เช่น การอ่าน การพูด การเขียน

3. เพื่อให้นักกฎหมายนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

กลุ่มเป้าหมาย: จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักกฎหมาย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย

การบรรยาย: วิทยากรจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – วันที่ 18 ตุลาคม 2565

(ปรับวันปิดอบรม)

อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน

วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง

อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

(ผู้สมัครได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)

 

หลักสูตรการอบรม

ครั้งที่ หัวข้อการบรรยาย รายชื่อผู้บรรยาย
พิธีเปิดการอบรม

 

โดย  ศ. ดร. พินัย ณ นคร

ผู้อำนวยการโครงการฯ

1 Basic English (1) Mr. Felix MULLER

อาจารย์พิเศษ

2 Basic English (2) Mr. Felix MULLER

อาจารย์พิเศษ

3 Legal Writing: Basics ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

4 Legal Writing: Practice ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

5 Law of Torts (1) อ. ยอดฉัตร ตสาริกา

สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา

6 Law of Torts (2) อ. ยอดฉัตร ตสาริกา

สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา

7 Doctrines in English Contract Law (1) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

8 Doctrines in English Contract Law (2) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

9 Doctrines in English Contract Law (3) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

10 Doctrines in English Contract Law (4) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

11 Law of Business Association (1) รศ. ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

12 Law of Business Association (2) รศ. ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

13 Law of Business Association (3) รศ. ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

14 Translation of Law (1) อ. ยอดฉัตร ตสาริกา

สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา

15 Translation of Law (1) อ. ยอดฉัตร ตสาริกา

สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา

16 Contract Drafting: Basics and Practice (1) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

17 Contract Drafting: Basics and Practice (2) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

18 Contract Reviewing (1) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

19 Contract Reviewing (2) ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

20 Contract Reviewing (3) ผศ. ดร. จารุประภา รักพงษ์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

21 Secured Transactions (1) รศ. ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

22 Secured Transactions (2) รศ. ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

23 Secured Transactions (3) รศ. ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

24 Case Law Reading Skills (1) ผศ. ดร. จารุประภา รักพงษ์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

25 Case Law Reading Skills (1) ผศ. ดร. จารุประภา รักพงษ์

คณะนิติศาสตร์ มธ.

26 General Principles of International Economic Law (1) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

27 General Principles of International Economic Law (2) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

28 International Investment Arbitration (1) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

29 International Investment Arbitration (2) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

30 Academic Writing (1) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

31 Academic Writing (2) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

32 Academic Writing (3) รศ. ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

คณะนิติศาสตร์ มธ.

33 Writing Legal Notices and Reports: Basics ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

34

 

Writing Legal Reports: Practice on Reporting a Contract Review ศ. ดร. พินัย ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มธ.

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าสมัครเข้ารับการอบรมจากเงินงบประมาณของต้นสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและประกาศนียบัตร

บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ลดหย่อนภาษีได้ 200%

ช่องทางการสม้คร :  https://bit.ly/3K1uL2U

การชำระเงิน: เงินโอนผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฯ สาขา มธ.ท่าพระจันทร์
เลขที่บัญชี: 905-0-02515-5

ชื่อบัญชี: คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)

 

***หมายเหตุ :  ผู้เข้าอบรมที่ต้องการเบิกค่าลงทะเบียนกับหน่วยงาน  ขอให้ประสานงานกับทางบัญชีของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน ที่จะทำการชำระเงิน***

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ Line:@leteclawtu หรือEmail: letec.lawtu@gmail.com

***หมายเหตุ :  ผู้เข้าอบรมที่ต้องการเบิกค่าลงทะเบียนกับหน่วยงาน  ขอให้ประสานงานกับทางบัญชีของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน ที่จะทำการชำระเงิน***

 

 

สถานที่อบรม

่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฺ (ท่าพระจันทร์)

ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้ว

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – วันที่ 18 ตุลาคม 2565

(ปรับวันปิดอบรม)

อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน

วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง

อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

ณ คณะนิติศาสตร์  มธ. ท่าพระจันทร์