โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 7 (ปรับเป็นรูปแบบ online)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 7 (ปรับเป็นรูปแบบ online)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ  สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง  มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ  หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน  เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากร ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก

ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

  1. นักกฎหมายธุรกิจ
  2. ผู้ประกอบการ
  3. บุคคลภายนอกผู้สนใจในกฎหมายภาษีอากร

ระยะเวลาอบรม

– ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2565

– ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

– จำนวน 28 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 84 ชั่วโมง

– รูปแบบการอบรมออนไลน์ ด้วยระบบ cisco webex meeting

 

หลักสูตรการอบรม

สัปดาห์ที่ 1: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี

สัปดาห์ที่ 2: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สัปดาห์ที่ 3: ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สัปดาห์ที่ 4: ภาษีอากรระหว่างประเทศ/กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล

สัปดาห์ที่ 5: กฎหมายภาษีสรรพสามิต

สัปดาห์ที่ 6: กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

สัปดาห์ที่ 7: กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัปดาห์ที่ 8: ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
                       (เพิ่มวิชาบรรยาย 1 หัวข้อ ได้แก่  สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนทางตรง)

 

 

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 11,000 บาท  (กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จะได้รับส่วนลด 10% เป็นเงิน 1,000 บาท)

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน
link สมัครอบรม :https://forms.gle/axmBvisjBoga2FUf9

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน  – 26 กรกฎาคม 2565  ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 28 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 84 ชั่วโมง