โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (online_ลำปาง)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (online_ลำปาง)

หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและความสำคัญในระบบกฎหมายมหาชนอย่างมาก เนื่องจากเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยตรงและมีความใกล้ชิดกับปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  ซึ่งในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เช่น กฎหมายที่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยตรง กฎหมายที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนถิ่นในการใช้บังคับกับบุคคลทั่วไป  กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น เป็นต้น ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีจำนวนไม่น้อยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ถูกตรวจสอบหรือเป็นคู่พิพาทในกระบวนการทางศาลอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองต่าง ๆ โดยขาดทักษะและความรู้ในกฎหมายเฉพาะด้าน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจ และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวปฏิบัติในการใช้อำนาจหน้าที่และขอบเขตอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบตัวอย่างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีทักษะในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งสามารถดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • เป็นผู่บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  • เป็นพนักงาน ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

2)  เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3)  เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

4)  เป็นผู้นำชุมชน หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาอบรม

วันเวลาอบรม

– ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

– อบรมเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ทุกวันศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์
เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง

 

หลักสูตรการอบรม

กลุ่มวิชา หัวข้อการบรรยาย
1. แนวคิดและหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) (1) หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น
(2) รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กฎหมายจัดตั้งและ

การบริหารงานท้องถิ่น (18 ชม.)

(1) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความสัมพันธ์กับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.1 การจัดทำบริการสาธารณะโดยท้องถิ่น

 

(2) ภาพรวมการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ
(3) การออกคำสั่งทางปกครองโดยส่วนท้องถิ่น
(4) สัญญาทางปกครองในฐานะเครื่องมือจัดทำบริการสาธารณะของส่วนท้องถิ่น
2.2 การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น

 

(5) ภาพรวมการบริหารงานบุคคลของส่วนท้องถิ่น
(6) ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 

3. กฎหมายการเงินการคลังท้องถิ่น(6 ชม.) (1) การเงินการคลังท้องถิ่น
(2) กฎหมายว่าด้วยการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับท้องถิ่น
4. กฎหมายควบคุมและตรวจสอบท้องถิ่น

(9 ชม.)

(1) การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการดำเนินกิจกรรมทางปกครองของท้องถิ่นโดยศาลปกครอง
(2) การควบคุมตรวจสอบการคลังท้องถิ่นโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(3) การควบคุมตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นโดย ปปท. และ ปปช.
5. กฎหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับท้องถิ่น

(6 ชม.)

(1) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
(2) กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับท้องถิ่น

วิทยากร

วิทยากรจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนจากผู้สมัครอบรม จำนวน 50 คน

– ค่าลงทะเบียนท่านละ  6,500 บาท    (หากสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียนเหลือเพียง 5,500 บาท)

– สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้

 

สถานที่อบรม

รูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Cisco Webex Meeting

วุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.