โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภครุ่นที่ 2

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภครุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาการที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบจากปัญหาอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียม   นอกจากนี้ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไม่กระทำการที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้บริโภค อันถือได้ว่าเป็นอีกหนี่งเครื่องมือสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาอย่างนาน มีการรับรองสิทธิของผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะนับตั้งแต่ พ.ศ.2522 และได้มีการบัญญัติกฎหมายและจัดตั้งองค์กรอีกหลายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในประเด็นเฉพาะสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการกำหนดให้มีวิธีพิจารณาคดีสำหรับการคดีผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายและกลไกต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ในทางปฏิบัติพบว่าผู้บริโภคยังคงประสบปัญหา มีข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ หรือ องค์กรภาคประชาชนที่ผลักดันงานการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีคดีข้อพิพาทข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมไปถึงประเด็นปัญหา
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามรถดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย สามารถป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและเศรษฐกิจในภาพรวม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงกระบวนการในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย
 3. เพื่อทำให้ทราบถึงองค์กรและกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคของประเทศไทย

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 18 – 26 มิถุนายน  2565 หลักสูตรจำนวน 24 ชั่วโมง

อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

หลักสูตรการอบรม

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1.2 กฎหมายพิจารณาคดีเพื่อผู้บริโภค

          ส่วนที่ 2 การคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะด้าน

2.1 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

2.2 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.3 คุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร

2.4 คุ้มครองผู้บริโภคด้าน e- commerce

2.5 บทบาทของ สคบ. ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

2.6 บทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภคในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

วิทยากร

ภายใน

 1. ผศ.ดร. เอมผกา  เตชะอภัยคุณ   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
 2. อ.ดร.จุฑามาศ ถิระวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
 3. อ.ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

         -ภายนอก

 1. อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 2. ศ.ดร. ดาราพร  ถิระวัฒน์   อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มธ.
 3. 3. คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์
 4. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 5. ผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียน (รับจำนวน 50 คน)

 • กรณี สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท รับจำนวน  35 คน

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครสมัครภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เกินจำนวน 35 คน
ตามที่กำหนดไว้ก็สามารถรับเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ได้

 • กรณี สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียนคนละ 5,500 บาท รับจำนวน 15 คน

สถานที่อบรม

รูปแบบออนไลน์​ (Online Virtual​ Classroom​ by​ Cisco​ WebEx​ Program)​

 

ระหว่างวันที่ 18 – 26 มิถุนายน  2565 หลักสูตรจำนวน 24 ชั่วโมง
อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น.ฃ
รูปแบบออนไลน์​ (Online Virtual​ Classroom​ by​ Cisco​ WebEx​ Program)​
จำนวน 24 ชั่วโมง  รับลงทะเบียน 50 คน  อบรมด้วยระบบออนไลน์ cisco webex