โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 9

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 9

หลักการและเหตุผล

ในการประกอบธุรกิจมีประเด็นต่าง ๆ มากมายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดของธุรกิจที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงกิจการย่อมมีความสำคัญ ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจจึงย่อมมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะมีหน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารกลาง เข้ามากำกับดูแล อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารยังมีความจำกัดอยู่มาก เนื่องจากความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร และการให้ความเห็นหรือการตีความหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการเงินการธนาคารที่อาจจะแตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร ได้แก่ ตลาดเงิน vs ตลาดทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์สากลที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินไทย Public Banking Law : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่สำคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน Types of Lending : รูปแบบและความหลากหลายของการให้สินเชื่อ ฝากทรัพย์ : กฎหมายและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2557 กฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ GDPR : ผลกระทบที่เกี่ยวกับธนาคารพณิชย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  กับการดำเนินงานสถาบันการเงินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์ Finance and Payment Contract : L/C ข้อมูลเครดิตกับการขอสินเชื่อ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว
และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน  ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์  มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการเงินการธนาคารในเบื้องต้น  รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ  และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหา  คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร
 2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ  และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้
  ความเข้าใจ
 3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร
 2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ  และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้
  ความเข้าใจ
 3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์) (โครงการฯ มีบริการอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้อบรมที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในห้อง)

หลักสูตรการอบรม

ลำดับ หัวข้อบรรยาย
1 Overview of the course
2 ตลาดเงิน VS ตลาดทุน
3 กฎหมายและกฎเกณฑ์สากลที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินไทย/หน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
4 Public Banking Law : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
5 สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่สำคัญ
6 หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน
7 Types of Lending : รูปแบบและความหลากหลายของการให้สินเชื่อ และรายได้ของธนาคารที่มิใช่สินเชื่อ
8 ฝากทรัพย์ : กฎหมายและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
9 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค
10 กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์
11 กฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
12 สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13 PDPA : ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารพณิชย์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
14 สัมมนาต่างจังหวัด

Revision and Case Study 1

15 Bank Guarantee ประเภทต่าง ๆ และตัวอย่างปัญหาข้อสัญญาและข้อกฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
16 ข้อมูลเครดิตกับการขอสินเชื่อ
17 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
18 ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2557
19 Forward Contract/Future /Option
20 Finance and Payment Contract : L/C
21 Digital cheque : พัฒนาการของการใช้เช็คกระดาษ ICAS และ D cheque
22 ขอบเขตงานของฝ่าย Compliance:  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
23 Interesting Issues in Banking Industry 1

บทเรียนจากวิกฤตสถาบันการเงิน

24 Revision and Case Study 2
25 การบังคับคดีตามคำพิพากษาและการบังคับหลักประกันในคดีที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้
26 Digital infrastructure and Digital disruption
27 สัมมนาโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร
28 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจธนาคาร
29 หยวนดิจิทัล กับ CBDC ประเทศไทย
30 การซื้อขายและการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
31 สสว. : บทบาทหน้าที่/ปัญหาและอุปสรรค และกรณีศึกษา
32 บสย. : บทบาทหน้าที่/ปัญหาและอุปสรรค และกรณีศึกษา
33 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงิน
34 การบริหารทรัพย์สิน NPA : ข้อสัญญาที่น่าสนใจ
35 Electronic Signature vs Digital Signature กับการพิสูจน์ลายมือชื่อปลอมของสถาบันการเงิน
36 ธนาคารกับการฟอกเงิน
37 Interesting Issues in Banking Industry 2:
38 Good Governance and Corruption in Financial industry
39 การฉ้อฉลและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
40 Regulatory Sandbox
41 ธนาคารกับสิทธิมนุษยชน
42 Revision and Case Study 3
43 สถาบันคุ้มครองเงินฝากกับธุรกิจสถาบันการเงิน
44 คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการธนาคาร
45 Conflict of Interest in banking Industry
46 พ.ร.บ.ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับกิจการธนาคารพาณิชย์
47 ธุรกิจประกันภัยกับสถาบันการเงิน
48 Changes in Banking Industry
* หมายเหตุ ตารางบรรยาย/กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ    :

1. ตารางบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. บรรยาย 3 ชม. จำนวน 33 ครั้ง /บรรยาย 1.5 ชม. จำนวน 14 ครั้ง /    สัมมนาต่างจังหวัด 1 ครั้ง = 41 ครั้ง x 3 ชม. = 123 ชม.

/หลักสูตรจัดให้มีการศึกษาดูงานใน กทม.เป็นกรณีพิเศษ  จำนวน 2 ครั้ง

ดาวน์โหลด :https://bit.ly/3IfZUzc

วิทยากร

ในการประกอบธุรกิจมีประเด็นต่าง ๆ มากมายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดของธุรกิจที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงกิจการย่อมมีความสำคัญ ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจจึงย่อมมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะมีหน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารกลาง เข้ามากำกับดูแล อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารยังมีความจำกัดอยู่มาก เนื่องจากความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร และการให้ความเห็นหรือการตีความหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการเงินการธนาคารที่อาจจะแตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร ได้แก่ ตลาดเงิน vs ตลาดทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์สากลที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินไทย Public Banking Law : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่สำคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน Types of Lending : รูปแบบและความหลากหลายของการให้สินเชื่อ ฝากทรัพย์ : กฎหมายและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2557 กฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ GDPR : ผลกระทบที่เกี่ยวกับธนาคารพณิชย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  กับการดำเนินงานสถาบันการเงิน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์ Finance and Payment Contract : L/C ข้อมูลเครดิตกับการขอสินเชื่อ เป็นต้น

ค่าอบรม

ค่าธรรมเนียมอบรม :  คนละ 25,000 บาท

– บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ลดหย่อนภาษีได้ 200%
– ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าสมัครเข้ารับการอบรมจากเงินงบประมาณของต้นสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

ช่องทางการชำระเงิน :

– คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)

– ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

– เลขที่บัญชี 905-0-02515-5

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Line : @leteclawtu
Email: letec.lawtu@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2613 2965
www.letec.law.tu.ac.th

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (โครงการฯ มีบริการอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้อบรมที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในห้อง)

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)
โครงการฯ มีบริการอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้อบรมที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในห้อง