โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 8 (online)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 8 (online)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ  สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง  มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ  หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน  เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากร
ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอางเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก

ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

  1. นักกฎหมายธุรกิจ
  2. ผู้ประกอบการ
  3. บุคคลภายนอกผู้สนใจในกฎหมายภาษีอากร

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

จำนวน 28 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 84 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรม

 

ครั้งที่ วันและเวลาบรรยาย หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย หมายเหตุ
สัปดาห์ที่ 1: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี
1. วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

 

การบรรยายเสริมครั้งที่ 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร อ. ธนภูมิ จันทร์สว่าง

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มธ.

ไม่คิด 80%

เพื่อรับประกาศนียบัตร

2. วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 1 : งบการเงิน ผศ. วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

3. วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 2 : การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน : เงินสดและลูกหนี้ ผศ. วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

4. วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

 

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 3 : ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

 

ผศ. วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

สัปดาห์ที่ 2: บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 4 : หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 

ผศ. วิภาดา  ตันติประภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

6. วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

การบรรยายเสริมครั้งที่ 2: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

อ. กีระเกียรติ พระทัย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.

ไม่คิด 80% เพื่อรับประกาศนียบัตร
7. วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1: การวางแผนโครงสร้างกิจการ แนวโน้มทางธุรกิจ และความจำเป็นทางการตลาด อ. ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น

พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

8. วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 : การวางแผนถิ่นที่อยู่ และการขยายกิจการ อ. ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น

พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน

 

สัปดาห์ที่ 3: ภาษีเงินได้นิติบุคคล
9. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3: การวางแผนรายรับ รายจ่าย อ. ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

10. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4: มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) อ. ดร. บัณฑิต  อุชชิน

กรมสรรพากร

11. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5: การวางแผนในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้างหรือเลิกกิจการ และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อ. ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น

พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สัปดาห์ที่ 4: ภาษีอากรระหว่างประเทศ/กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล
12. วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

หลักการพื้นฐานภาษีอากรระหว่างประเทศ ดร. สุมาพร (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

13. วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ The Common Reporting Standard (CRS) ดร. สุมาพร (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

14. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล ดร. สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัปดาห์ที่ 5: กฎหมายภาษีสรรพสามิต
15. วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

การบรรยายเสริม 3: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการบริโภค/ภาษีทางอ้อมของประเทศไทย อ. พัชราภรณ์  ตฤณวุฒิพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 

ไม่คิด 80%

เพื่อรับประกาศนียบัตร

16. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายภาษีสรรพสามิต 1: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่สำคัญ อ. สุพจน์  ศักดิ์พิบูลย์จิตต์

อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กรมสรรพสามิต

17. วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

 

กฎหมายภาษีสรรพสามิต 2: กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุรา

 

อ. คมกริช  เนตรหิน

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต

18. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายภาษีสรรพสามิต 3: กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีเครื่องดื่ม

 

อ. บัญชา  ส่งสัมพันธ์

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

สัปดาห์ที่ 6: กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
19. วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 1 อ. ณัษฐา  วงศ์อร่าม

กรมศุลกากร

20. วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 2

 

อ. ณัษฐา  วงศ์อร่าม

กรมศุลกากร

* ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 หยุดตามมติ ครม.
21.

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก 3: สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร อ. ณัษฐา  วงศ์อร่าม

กรมศุลกากร

สัปดาห์ที่ 7: กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
22.

 

 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

อ. ประเสริฐ  โหล่วประดิษฐ์

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มธ.

23. วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

 

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 1: ภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการในประเทศและกิจการนอกประเทศ ศ. ดร. สุเมธ  ศิริคุณโชติ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มธ.

24. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 2: การหักภาษีซื้อออกจากภาษีขาย ศ. ดร. สุเมธ  ศิริคุณโชติ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มธ.

สัปดาห์ที่ 8: ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
25. วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 3: การเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายและข้อควรระวัง อ. กำธร  สิริชูติวงศ์

อดีตนิติกรชำนาญการ

สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

26. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน  2565

เวลา 17.30-20.30 น.

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อ. ดร. ภัทรวัณย์  จงจิตต์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มธ.

27.

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

อากรแสตมป์ อ. ดร. ภัทรวัณย์  จงจิตต์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มธ.

 

 

28.

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

เวลา 17.30-20.30 น.

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนทางตรง อ. ดร. ภัทรวัณย์  จงจิตต์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มธ.

 

 

 

หมายเหตุ           วันเวลา/หัวข้อบรรยาย/วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร

โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และอาจารย์พิเศษจากกรมสรรพากร  กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมอบรม คนละ 11,000 บาท
(สำหรับผู้ที่สมัครและชำระภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชื่อบัญชี   : คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย) เลขที่ บัญชี 905-0-02515-5

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/oqQittRD4A8XYhee8

สถานที่อบรม

อบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ  cisco webex meeting

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

อบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ  cisco webex meeting