LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | About Letec | LeTEC History

Executive & Staffs

LeTEC HISTORY

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

(Legal Training and Education Center)

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย(Legal Training and Education Center) ใช้ชื่อย่อว่า“LeTEC” เป็นหน่วยงานโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ (1) โครงการบริการการศึกษา(เพื่อรับปริญญา) และ (2) โครงการบริการวิชาการซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 

2.1 โครงการอบรมสัมมนา ได้แก่ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการฝึกอบรม

จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สังคม หรือให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.2 โครงการบริการจัดทดสอบ

​2.3 โครงการบริการสถานที่ ได้แก่ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการใช้สถานที่
ที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อให้สถานที่นั้นสามารถใช้ได้เป็นการเฉพาะทาง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการเฉพาะทางนั้นแก่สังคม

​การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายในส่วนของโครงการบริการสังคมคือดูแลรับผิดชอบโครงการต่าง ๆดังนี้

 

1.โครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)ได้แก่

1.1 โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตท่าพระจันทร์

1.2 โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

1.3 โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)

1.4 โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

1.5 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

1.6 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

 

2.โครงการบริการวิชาการได้แก่

2.1 โครงการอบรมภายในของคณะนิติศาสตร์

1. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

3. โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป

4. โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

5. โครงการอบรมกฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์

6. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

7. โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

8. ฯลฯ

2.2 โครงการอบรมที่จัดให้หน่วยงานภายนอก

​​1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติให้แก่สำนักงานเลขาวุฒิสภา

​2. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.)

​3. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนให้กับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

​4. โครงการอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน จำกัด
และการควบรวมกิจการ: เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย (คปภ.)

​​5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)

​6. โครงการอบรมกฎหมายให้กับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

2.3 โครงการจัดทดสอบ

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

​2.โครงการจัดสอบคัดเลือกและการอบรมทางกฎหมายแก่บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)

 

  

http://www.jrank.org/