LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Our Clients | Case Study

Our Clients

 • • การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สำนักงาน กสม.)

  อาจารย์ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
  รายละเอียด :

  หลักการและเหตุผล ด้วยมาตรา 257 (2) (3) และ (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับคำร้องจากผู้ร้องเรียนหรือคำขอจากผู้เสียหาย กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือกรณีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม เพื่อเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ประกอบกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ครั้งที่ 8/255 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยได้จัดตั้งสำนักวินิจฉัยและคดีขึ้นใหม่ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยเงื่อนไขและมูลแห่งคดี การสืบสวนสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำสำนวนและวินิจฉัย พร้อมเสนอความเห็นต่อ กสม. เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักวินิจฉัยและคดี และเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งพนักงานคดี สังกัดสำนักวินิจฉัยและคดี และเนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักวินิจฉัยและคดีมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องมีศักยภาพและสมรรถนะสูงในวิชาชีพทางกฎหมาย จึงจำเป็นต้องสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันที่เหมาะสม โดยมีหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันที่สามารถคัดกรองบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการในการสอบแข่งขันดังกล่าว ควรดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ระดับชั้นนำของประเทศ และมีประสบการณ์ในการจัดสอบแข่งขัน

 • • โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

  อาจารย์ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  รายละเอียด :

  หลักการและเหตุผล ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1004.1/ว15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ 2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ 4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ เพื่อให้กระบวนการสอบคัดเลือกของ สำนักงาน ป.ป.ช..เป็นไปโดยโปร่งใสและได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าการคัดเลือกบุคลากรในองค์กรอิสระและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ และเพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ใหม่ที่ สำนักงาน ป.ป.ช..ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

 • • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ”

  อาจารย์ผู้เขียน : อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล
  รายละเอียด :

  หลักการและเหตุผล ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและด้านระบบงานนิติบัญญัติ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ดียิ่งขึ้น ให้กับข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับต้น (3-5) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคลังและงบประมาณ ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการพัฒนากฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และระบบงานของหน่วยงานธุรการของฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เล็งเห็นถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ”

Page 1 2


http://www.jrank.org/