LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Our Clients | Case Study

Our Clients

 • • โครงการจัดอบรมกฎหมายให้กับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  อาจารย์ผู้เขียน : ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รายละเอียด :

  หลักการและเหตุผล หลักการสำคัญของการจัดหลักสูตรกฎหมายให้กับคณาจารย์จากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความอาญาระหว่างคณาจารย์ 2 มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

 • • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

  อาจารย์ผู้เขียน : อาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
  รายละเอียด :

  หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันได้มีกฎหมายใหม่ตราขึ้นกำหนดอำนาจหน้าที่และกลไกในการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนจากการใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพแก่การบริหาราชการแผ่นดิน ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยกฎหมายปกครองที่สำคัญ ๆ ที่มีการประกาศใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว จึงเห็นควรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”

Page 1 2


http://www.jrank.org/