LeTEC Training Courses

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ปี 2558

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ปี 2558
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงการเจรจาและการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติในการนำเข้าส่งออก E-Commerce กรมศุลกากรและ Contract drafting เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวและพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้ที่สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การสอนกฎหมายให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจและมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหาคำถามต่างๆ ในห้องสัมมนาด้วย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
  3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  4. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน
ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม  คณะนิติศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน

ระยะเวลาโครงการ            
อบรมระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน ของทุกปี
อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 35 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

ที่ตั้งโครงการ                      
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

หลักสูตรการอบรม
  • จำนวนผู้เข้าอบรม         80 คน
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ระยะเวลาการอบรม       105 ชั่วโมง
  • วันเวลาอบรม      ระหว่างวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558          
  • อบรมทุกวันพุธถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
แหล่งเงินทุน

ค่าสมัครจากผู้เข้าอบรมคนละ 20,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

-