LeTEC Training Courses

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ปี 2558

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ปี 2558
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงการเจรจาและการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติในการนำเข้าส่งออก E-Commerce กรมศุลกากรและ Contract drafting เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวและพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้ที่สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การสอนกฎหมายให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจและมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหาคำถามต่างๆ ในห้องสัมมนาด้วย

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
 3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 4. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน
ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม  คณะนิติศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน

ระยะเวลาโครงการ            
อบรมวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558  
อบรมวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น.และ วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


ที่ตั้งโครงการ                      
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

หลักสูตรการอบรม
 • จำนวนผู้เข้าอบรม             80 คน
 • ค่าธรรมเนียมการอบรม   20,000 บาท
 • ระยะเวลาการอบรม       96  ชั่วโมง
 • วันเวลาอบรม      ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2558        
 • อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.
  และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
แหล่งเงินทุน

ค่าสมัครจากผู้เข้าอบรมคนละ   20,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

-