LeTEC Training Courses

โครงการอบรม “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” รุ่นที่ 3 ปี 2559 (23 - 27 พฤษภาคม 2559)

ชื่อโครงการ โครงการอบรม “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” รุ่นที่ 3 ปี 2559 (23 - 27 พฤษภาคม 2559)
หน่วยงาน ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

          พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในบุคลากรสุขภาพทั้งหมด ในปัจจุบันประเทศไทยมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประมาณ 170,000 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศในสถานบริการทุกระดับทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยูมิ ตติยภูมิ นับหมื่นแห่ง รวมทั้งในหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงงาน โรงเรียน เป็นต้น ในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกันทั้งภาวะสุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤติ พยาบาลจึงต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการทางการพยาบาลรวมทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการรักษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานของพยาบาลในฐานะของวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับบริการสาธารณสุข ความรู้ที่สำคัญนอกจากที่กล่าวแล้วคือความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในภาวะสุขภาพต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันจากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษาทำให้เกิดประเด็นทางจริยธรรม และยังมีการออกกฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก  พยาบาลจึงมีความเสี่ยงต่อการกระทำที่อาจผิดพลาดจากการมีความรู้ไม่เพียงพอด้านจริยธรรมและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง คณะนิติศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบบรมเรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม       

1.       มีความเข้าใจในหลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และกฎหมายวิชาชีพด้านสาธารณสุข

2.       มีความรู้ความเข้าใจในข้อพึงระวังทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการดูแลผู้รับบริการสาธารณสุข

3.       มีความเข้าใจประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

4.       ได้รับความรู้ในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรับรองนับหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพ ฯ 

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แผนงานและ ปริมาณงาน
หลักสูตรการอบรม
 •  

  โครงสร้างหลักสูตร

            1. จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร     (5 วัน)                                                    31.5  ชั่วโมง

            2. เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การบรรยายและการสัมมนา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  2.1 การบรรยาย(บรรยายเดี่ยว/บรรยายร่วม)                                                  14.75 ชั่วโมง

            - การประยุกต์หลักและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ในการพยาบาล                                        1     ชม

  - หลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล           1.75 ชม.

  - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย              1.5  ชม.

  - การปฏิบัติการพยาบาลกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ประเด็นปัญหาจริยธรรมที่พบบ่อย

     และแนวทางแก้ไข                                                                                   1.5 ชม.

  - การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยกลุ่มผู้มีความเปราะบาง (Vulnerable groups): เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ  1.5 ชม.

  - ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการวินิจฉัยภาวะแกนสมองตาย และการปลูกถ่ายอวัยวะ     1.5 ชม.

  - บทบาทของพยาบาลในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง(Palliative Care) และ

               การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 12 (Living Will)                                3   ชม.

  - บทบาทของพยาบาลเกี่ยวกับงานด้านนิติจิตเวช                                                     1.5 ชม.

  - บทบาทของพยาบาลกับงานด้านนิติเวชศาสตร์                                                      1.5 ชม.

  2.2 การสัมมนา/อภิปราย                                                                       12.75  ชั่วโมง

  - อภิปรายแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของพยาบาล                                                 3.25 ชม.

  - สัมมนาการบันทึกทางการพยาบาลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน                          1.5   ชม.

  - สัมมนาประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                            1.5  ชม.

  - สัมมนาการป้องกันความเสี่ยงจากการฟ้องร้อง วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
    ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....                               3.5   ชม.

  - สัมมนาปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล                               3     ชม.

   

  2.3 ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ถาม-ตอบข้อซักถาม กับคณะวิทยากร               4   ชั่วโมง

แหล่งเงินทุน

 

โครงการบริการวิชาการประเภทเลี้ยงตนเอง 

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้ด้วยความมั่นใจ และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขอย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยงของพยาบาลในการปฏิบัติที่อาจขัดกับกฎหมายหรือ
หลักจริยธรรม

วิธีติดตามผล