LeTEC Training Courses

โครงการอบรม “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”

ชื่อโครงการ โครงการอบรม “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”
หน่วยงาน ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

 

พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในบุคลากรสุขภาพทั้งหมด ในปัจจุบันประเทศไทยมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประมาณ 170,000 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศในสถานบริการทุกระดับทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยูมิ ตติยภูมิ นับหมื่นแห่ง รวมทั้งในหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงงาน โรงเรียน เป็นต้น ในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกันทั้งภาวะสุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤติ พยาบาลจึงต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการทางการพยาบาลรวมทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการรักษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานของพยาบาลในฐานะของวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับบริการสาธารณสุข ความรู้ที่สำคัญนอกจากที่กล่าวแล้วคือความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในภาวะสุขภาพต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันจากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษาทำให้เกิดประเด็นทางจริยธรรม และยังมีการออกกฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก  พยาบาลจึงมีความเสี่ยงต่อการกระทำที่อาจผิดพลาดจากการมีความรู้ไม่เพียงพอด้านจริยธรรมและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง คณะนิติศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบบรมเรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตได้

วัตถุประสงค์
 1.  

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม       

  1.       มีความเข้าใจในหลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และกฎหมายวิชาชีพด้านสาธารณสุข

  2.       มีความรู้ความเข้าใจในข้อพึงระวังทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการดูแลผู้รับบริการสาธารณสุข

  3.       มีความเข้าใจประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

  4.       ได้รับความรู้ในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรับรองนับหน่วยคะแนนเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพ ฯ 

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แผนงานและ ปริมาณงาน

-

หลักสูตรการอบรม
 • ผู้เข้าอบรม                 พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล  จำนวนประมาณ 200 คน

  โครงสร้างหลักสูตร

  1.      จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร    (5 วัน)                                                27 ชั่วโมง

  2.       เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การบรรยายและการสัมมนา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  2.1 การบรรยาย          17 ชั่วโมง

            - หลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล            1.5 ชม

  - พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ข้อบังคับและกรณีศึกษา               1.5 ชม.

  - กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข                                                             1 ชม.

  - ระบบประกันสุขภาพ และการบริหารความเสี่ยงของสถานพยาบาล                                          3 ฃม.

  - บทบาทของพยาบาลในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care)                          1.5 ชม.

  - บทบาทของพยาบาลในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 (Living Will)         1.5 ชม.

  - บทบาทของพยาบาลเกี่ยวกับงานด้านนิติจิตเวช: กรณีศึกษาผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิต  1.5 ชม.

  - บทบาทของพยาบาลกับงานด้านนิติเวชศาสตร์                                                                      1.5 ชม.

  - ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการวินิจฉัยภาวะแกนสมองตาย และการปลูกถ่ายอวัยวะ     1.5 ฃม.

  - การปฏิบัติการพยาบาลกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                       1.5 ฃม.

  - สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....             1 ชม.


   

  2.2 การสัมมนา           10 ชั่วโมง

  - สัมมนาการปฏิบัติงานของพยาบาลที่เกี่ยวกับกับกฎหมายมหาชน                                    2 ชม.

  - สัมมนาประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                            1.5ฃม.

  - สัมมนาการบันทึกทางการพยาบาลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน                          1.5 ชม.

  - สัมมนาการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
    ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....                                 2 ชม.

  - จริยธรรมของพยาบาล                                                                                                      3 ชม.

   

   

   

   

แหล่งเงินทุน

 

โครงการบริการวิชาการประเภทเลี้ยงตนเอง 

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้ด้วยความมั่นใจ และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขอย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยงของพยาบาลในการปฏิบัติที่อาจขัดกับกฎหมายหรือ
หลักจริยธรรม

วิธีติดตามผล

-