LeTEC Training Courses

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 13 (2 - 6 ตุลาคม 2560)

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 13 (2 - 6 ตุลาคม 2560)
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
หลักการและเหตุผล

หลักการสำคัญของการจัดหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา คือ การมุ่งเสริมศักยภาพให้แก่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในเนื้อหาวิชาดังกล่าวทั้งที่มี และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายโดยตรงให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายเบื้องต้นเพียงพอที่จะนำไปสอนในชั้นเรียนได้ และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงที่จะเสริมศักยภาพครูผู้สอนได้โดยถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ให้บริการแก่สังคม (CSR) โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับเหตุผลในการจัดโครงการเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนต้องศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หลักนิติธรรม ตลอดจนหน้าที่พลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่มิได้มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายจึงทำให้เกิดอุปสรรคในการเรียนการสอน และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ทั้งยังเป็นเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านนิติศาสตร์อีกด้วย การจัดโครงการนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat-TuLaw Signature) อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมศักยภาพและคุณภาพของครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาด้านกฎหมายในฐานะที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ 3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ครูผู้สอนกฎหมายได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน หรือ สพฐ. 5. เพื่อจัดทำหนังสือกฎหมายสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคมของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน

รุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

รุ่นที่ 14  อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 25561

จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร 31.50 ชั่วโมง รวมศึกษาดูงาน

อบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

หลักสูตรการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระบบกฎหมายไทย - สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง - สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา - สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมาย รัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง - กฎหมายใหม่ที่ประชาชนควรรู้ - สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ - สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร - กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง - กฎหมายระหว่างประเทศ - การอภิปรายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรม - กฎหมายอาเซียน - กฎหมายในชีวิตประจำวันทั่วไป - กฎหมายครอบครัวและมรดก - กระบวนการยุติธรรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความอาญา -ศึกษาดูงาน จำนวน 3 ชั่วโมง

แหล่งเงินทุน

รุ่นที่ 13  อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 2  ถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 เสียค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 4,000 บาท สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560  เป็นต้นไป เสียค่าธรรมเนียมคนละ 5,000 บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล