LeTEC Training Courses

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป (ปี 2560 งดรับสมัคร/อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) เปิดปี 2561

ชื่อโครงการ โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป (ปี 2560 งดรับสมัคร/อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) เปิดปี 2561
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันเศรษฐกิจ  สังคมและกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจจะแยกกันได้  ผู้ประกอบการและผู้เป็นเจ้าของกิจการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินธุรกิจ

          ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใฝ่รู้เหล่านี้ จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้ที่มีความสนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่กำเนิดธุรกรรมประเภทต่าง ๆ การดำเนินกิจการ และการเลิกกิจการ รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การสอนกฎหมายให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์

      1.  สอนกฎหมายให้เข้าใจง่าย  และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

      2.  เนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ

      3.  ผู้เรียนมีความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่การกำเนิดธุรกรรมประเภทต่าง ๆ การดำเนินกิจการ  จนถึงการเลิกกิจการ

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคมของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน
หลักสูตรการอบรม
แหล่งเงินทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

         1. ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวนเงิน 20,000 บาท

         2. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล