LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | About Letec | Executive & Staffs

Executive & Staffs

EXECUTIVE TEAM

 • ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
 • ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสัมมนา
 • ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต
 • ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

STAFFS TEAM

  • ชื่อ-สกุลนางสาวนภา โมฬีวงศ์
  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • เบอร์โทร0 2613 2162
  • อีเมล nile.2006@hotmail.com
  • ชื่อ-สกุลนางสาวสุวพิชญ์ ชาวสี่ร้อย
  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • เบอร์โทร02 613 2168
  • อีเมล puca_keng@hotmail.com
  • ชื่อ-สกุลนางสาววิภาดา มารักษ์
  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • เบอร์โทร02 613 2127
  • อีเมล admin@law.tu.ac.th
http://www.jrank.org/