LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | About Letec | Executive & Staffs

Executive & Staffs

EXECUTIVE TEAM

 • ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
 • ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสัมมนา
 • ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต
 • ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
 • ตำแหน่งผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

STAFFS TEAM

Back Next
  • ชื่อ-สกุลนางสาวศิริเสาวภา ทิมดี
  • ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  • เบอร์โทร0 2613 2123
  • อีเมล sirisauvapa@hotmail.com
  • ชื่อ-สกุลนางขวัญเรือน กิตติธนาชัย
  • ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  • เบอร์โทร0 2613 2132
  • อีเมล kwan_letec@hotmail.com
  • ชื่อ-สกุลนางสาวจิดาภา จิระวัฒโธ
  • ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  • เบอร์โทร0 2613 2104
  • อีเมล cartoon_spd@hotmail.com
  • ชื่อ-สกุลนางฐิตาพร ทองไทย
  • ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  • เบอร์โทร0 2613 2168
  • อีเมล dreamdeep_324@hotmail.com
http://www.jrank.org/