LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Our Services

Our Services

LeTEC OUR SERVICES

บริการของศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

การดำเนินงานของศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายในส่วนที่เป็นโครงการ บริการสังคม  คือ ดูแลรับผิดชอบโครงการย่อยต่าง ๆ

Training
ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมายให้บริการจัดอบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่นักศึกษา อาจารย์ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนโดยอาจารย์ประจำคณะและอาจารย์พิเศษทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้กฎหมายในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างครบถ้วน
 

Consultant
บริการสำหรับให้คำปรึกษาด้านการจัดอบรมและการสัมมนา อาทิเช่น การจัดหลักสูตรการอบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้องการ (Service on demand) เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและการประเมินผลการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อวัดความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
 

Corporate Social Responsibility Service
นอกจากการจัดการศึกษาและการจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพแล้ว ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (Letec) ยังตระหนักถึงบทบาทของการเป็นสถาบันการศึกษากฎหมายที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยบริการการจัดอบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่หวังผลกำไรและจัดการศึกษาที่ตอบสนองความคาดหวังของสังคม ความต้องการความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายภายใต้หลักนิติรัฐและหลักคุณธรรม จริยธรรม

อาทิเช่นการจัดหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นให้ครูมีความรู้ แนวคิดทางด้านกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานและการให้ความรู้แก่นักเรียนของตนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบแทนสิ่งที่ดีคืนสู่สังคมอย่างแท้จริงและคงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและประเทศตลอดไป

http://www.jrank.org/