LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์

นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย

Read More

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

อาจารย์ ณรงค์ คงอาวุธ

อาจารย์ประจำโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน

Read More

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

Read More

06

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 12 (21 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2562)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน อบรมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2562 ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี

ชื่อโครงการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 12 (21 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2562)
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาและทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  หรือการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักกฎหมายอันจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างสมบูรณ์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่  https://goo.gl/3KTjjm

  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 

2.เพื่อให้นักกฎหมายมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆ เช่น การอ่าน การพูด การเขียน

3. เพื่อให้นักกฎหมายนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม  คณะนิติศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน

 

 
หลักสูตรการอบรม
 • หัวข้ออบรม

  1. Basic English
  2. Doctrines of Contract Law
  3. Law of Torts
  4. Construction Contracts
  5. Contract Drafting: Basics
  6. Contract Reviewing 1
  7. Contract Reviewing 2
  8. Contract Reviewing 3
  9. Selected Specific Contracts
  10. Legal Writing: Basics
  11. Legal Writing: Practice
  12. Modern Use of Legal English at Law Firms
  13. Translation of Law
  14. Law of Business Association
  15. Joint Venture, Merger and Acquisition
  16. Caselaw Reading Skills
  17. Writing Notices and Reports: Basics
  18. Notices and Reports: Case Study

 • รายละเอียดการสมัครอบรม

            รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ท่าน อบรมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2562  อบรมทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 20.30 น. สามารถสมัครด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (ชั้น 1)
  คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ จำนวนเงิน  25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร) หรือ ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี “โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย”ธนาคารทหารไทย  สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 155-2-07903-8   และ ส่งแฟ็กซ์ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่
  0 2222 0159-60 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2613 2965, 0 2613 2127, 02-613-2141

แหล่งเงินทุน

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 25,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

 

วุฒิบัตรที่ได้รับ

          ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองรับรองว่าได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 

วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/