LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3 4

Testimonials

Back Next

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์

นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย

Read More

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

อาจารย์ ณรงค์ คงอาวุธ

อาจารย์ประจำโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน

Read More

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

Read More

08

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร (ปี 2560 งดรับสมัคร/อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) เปิดปี 2561

เนื่องจากผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรอาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องมีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการหรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร (ปี 2560 งดรับสมัคร/อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) เปิดปี 2561
หน่วยงาน สถาบันกฎหมายภาษีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องมีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการหรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี
     
ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

                                              

แผนงานและ ปริมาณงาน
หลักสูตรการอบรม

**  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม  **

โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร  รุ่นที่ 9 

 (โครงการประจำปี 2557)

 

เดิมอบรม: ระหว่างวันที่ 12 มกราคม  - 8 เมษายน 2558

เปลี่ยนอบรม: ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์  - 20 พฤษภาคม 2558

 เอกสาร

1. รายละเอียดและการรับสมัคร รุ่นที่ 9

2. ตารางบรรยาย 10 หลักสูตร  /ตารางบรรยาย เฉพาะช่วงที่ 3  (์NEW)

3. ปฏิทินอบรมกฎหมายภาษี รุ่นที่ 9

4. ใบสมัคร (doc)/ใบสมัคร (pdf)

5. คำถามที่สอบถามบ่อย

6. ร่าง ตารางบรรยายรุ่นที่ 10

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2135 , 090-950-5440 ที่คุณดาราวรรณ หรือ คุณธัญญานินท์ ในวันและเวลาราชการ

 

แหล่งเงินทุน

คำถามที่สอบถามบ่อย

1.ถาม : ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเท่าไหร 

   ตอบ : หลักสูตรละ 6,000 บาท

2.ถาม : หากต้องการรับส่วนลดต้องลงเรียนกี่หลักสูตร 

   ตอบ : รับส่วนลด 5% ต้องลงเรียน 4 หลักสูตร โดยต้องชำระเงินในคราวเดียว

             และ รับส่วนลด10% ต้องลงเรียน 8 หลักสูตร โดยต้องชำระเงินในคราวเดียว

3. ถาม : การเรียนสามารถถลงเรียนได้เลยรึเปล่า ต้องเรียนทุกหลักสูตรรึเปล่า

    ตอบ : สามารถเลือกเรียนได้ในแต่ละหลักสูตร เนื่องจากวันเรียนจะไม่ตรงกัน และเนื้อหาคนละหัวข้อ

4. ถาม : วันและเวลาในการเรียน เป็นเวลาไหน

    ตอบ : วันเรียนเป็นวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี วันที่เรียนจะแล้วแต่หลักสูตรที่เลือกเรียน

               เวลาเรียนคือ 17.30 - 20.30 น.   

5.  ถาม : รุ่นที่ 9 เริ่มเรียนเมื่อไหร่

     ตอบ : โครงการภาษีอากร มีระยะเวลาทั้งโครงการเป็นเวลา 1 ปี เราจึงแบ่งเวลาเรียนเป็น 3 ช่วง

                เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเรียนทั้งโครงการมีเวลาเรียนที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เราจึงแบ่งเวลาเรียนดังนี้

                ช่วงที่ 1:  ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2557   (2 หลักสูตร)

                ช่วงที่ 2:  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน  -  27 พฤศจิกายน 2557   (4 หลักสูตร)

                ช่วงที่ 3:  ระหว่างวันที่ 12 มกราคม  - 8 เมษายน 2558     (4 หลักสูตร)

เดิมอบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม  - 8 เมษายน 2558

เปลี่ยนอบรมระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์  - 20 พฤษภาคม 2558

               (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางบรรยาย)

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 

เอกสาร

1. รายละเอียดและการรับสมัคร รุ่นที่ 9

2. ตารางบรรยาย 10 หลักสูตร  /ตารางบรรยาย เฉพาะช่วงที่ 3  (์NEW)

3. ปฏิทินอบรมกฎหมายภาษี รุ่นที่ 9

4. ใบสมัคร (doc)/ใบสมัคร (pdf)

5. คำถามที่สอบถามบ่อย

6. ร่าง ตารางบรรยายรุ่นที่ 10

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2135 , 090-950-5440 ที่คุณดาราวรรณ หรือ คุณธัญญานินท์ ในวันและเวลาราชการ

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/