LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์

นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย

Read More

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

อาจารย์ ณรงค์ คงอาวุธ

อาจารย์ประจำโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน

Read More

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

Read More

02

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 (31 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2561)

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 (31 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2561)
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์
หลักการและเหตุผล

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม - เสาร์ 23 มิถุนายน 2561

---------------------------------------------------------------

 

ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำ 
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงการเจรจาการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  การติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ  การซื้อขายระหว่างประเทศ  การรับขนส่งระหว่างประเทศ  การเงินและการชำระราคา  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  วิธีปฏิบัติในการนำเข้าส่งออก  E-Commerce กรมศุลกากร และ   Contract Draftingเป็นต้น

ด้วยเหตุนี้  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว  และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน  ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์  มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น  รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ  และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวน
หลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหา  คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย  นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

          2.  เพื่อให้นักกฎหมาย  นักธุรกิจ  และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ

          3.  เพื่อให้นักกฎหมาย  นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

          4.  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน

 

วุฒิบัตรที่ได้รับ

                   ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองว่า “ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

 

 

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มธ.

แผนงานและ ปริมาณงาน

ระยะเวลาการอบรม

อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม - เสาร์ 23 มิถุนายน 2561   รวม 117 ชั่วโมง
อบรมวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี  เวลา 17.30 –20.30 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 –16.00 น.

ณ ห้อง 222  (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรการอบรม

หัวข้อที่อบรม

          -  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

          -  ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย: ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อมูล สถิติ

   และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          -  การซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

   (ไม่รวม Incoterms

-  ซื้อขายระหว่างประเทศ : Incoterms 2000

-  ซื้อขายระหว่างประเทศ : หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna Convention หรือ CISG

          -  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          -  องค์กรการค้าโลก (WTO)และเขตการค้าเสรี (FTA)

          -  โลจิสติกส์

          -  การขนส่งทางทะเล, การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

          -  การประกันภัยทางทะเล

          -  การเงินและการชำระราคา

          -  กฎหมายศุลกากร

          -  กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

          -  การขัดกันแห่งกฎหมาย

          -  การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

          และอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

แหล่งเงินทุน

จากผู้สมัครเข้าอบรม คนละ 25,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบธุรกิจและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีติดตามผล

มีระยะเวลาอบรมร้อยละ 80 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองว่า “สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ"

TOP

http://www.jrank.org/