LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์

นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย

Read More

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

อาจารย์ ณรงค์ คงอาวุธ

อาจารย์ประจำโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน

Read More

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

Read More

04

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 (23 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2562)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปจำนวน 50 ท่าน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 (23 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2562)
หน่วยงาน ศูนย์ LeTEC คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึง ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อมูลสถิติ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวม Incoterms) ซื้อขายระหว่างประเทศ : Incoterms 2000 ซื้อขายระหว่างประเทศ : หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna  Convention  หรือ  CISG องค์การการค้าโลก (WTO)กับการค้าระหว่างประเทศ FTA : หลักการทั่วไปในการทำข้อตกลงและกรณีศึกษาLogistics : ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รับขนของทางทะเล : สาระสำคัญ
ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 รับขนของทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่และประเด็นที่น่าสนใจ การขนส่งทางอากาศ และกรณีศึกษาที่สำคัญ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) Finance and Payment Contract : ความหมายและความสำคัญของการชำระราคาด้วย Letter of Credit  Letter of Credit : วิธีปฏิบัติและกรณีศึกษาของธนาคาร วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ Conflict  of  Law : Choice of Forum และคำพิพากษาฎีกา
ที่น่าสนใจ กรณีศึกษา : คดีการค้าระหว่างประเทศ(รถ-เรือดับเพลิง กทม. Vs บ.สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเซียลฟาห์ซอย์)การค้าระหว่างประเทศกับ ASEAN : วิกฤต หรือโอกาส กฎ ระเบียบทางการค้าที่น่าสนใจ  พิธีการนำเข้า –ส่งออกทางทะเล ประกันภัยทางทะเล : ความเข้าใจทั่วไป และหลักกฎหมายที่สำคัญ (ที่ไม่มีหรือแตกต่างจากประกันภัยทั่วไป) ประกันภัยทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคำพิพากษาศาลฎีกา ร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....: ความแตกต่างจาก MIA 1906 นโยบายการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก วิธีระงับข้อพิพาทโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ลักษณะเฉพาะ อำนาจศาล และ ข้อกำหนดในคดีการค้าระหว่างประเทศสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร การค้าชายแดน  องค์การศุลกากรโลก : นโยบาย มาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานศุลกากร E-commerce : สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผลกระทบต่อการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายศุลกากรที่สำคัญและความผิด
ทางศุลกากร พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับการค้าระหว่างประเทศ ภาษีที่น่าสนใจในทางการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย : บทบาทหน้าที่ในการรับ – ส่งสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนที่สำคัญ พ.ร.บ.การแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน  ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์  มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
ความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ  และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหา  คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/U68LhS

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย  นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  2. เพื่อให้นักกฎหมาย  นักธุรกิจ  และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
  3. เพื่อให้นักกฎหมาย  นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน
ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม  คณะนิติศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน

ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 –วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

                              อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 43 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

                             ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น.

                             และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.

                             ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรการอบรม

ลำดับ

หัวข้อ

1.

Overview of the Course และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

2.

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อมูลสถิติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.

ซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวม Incoterms)

4.

ซื้อขายระหว่างประเทศ : Incoterms 2000

5.

ซื้อขายระหว่างประเทศ : หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna  Convention  หรือ  CISG

6.

องค์การการค้าโลก (WTO)กับการค้าระหว่างประเทศ

7.

FTA : หลักการทั่วไปในการทำข้อตกลงและกรณีศึกษา

8.

Logistics : ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.

รับขนของทางทะเล : สาระสำคัญในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534

10.

รับขนของทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่และประเด็นที่น่าสนใจ

11.

Interesting Issuein International trade

12.

การขนส่งทางอากาศ และกรณีศึกษาที่สำคัญ

13.

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal)

14.

Revision and Case study 1

15.

Finance and Payment Contract : ความหมายและความสำคัญของการชำระราคาด้วย Letter of Credit

16.

Letter of Credit : วิธีปฏิบัติและกรณีศึกษาของธนาคาร

17.

วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ

18.

Conflict  of  Law : Choice of Forum และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

19.

กรณีศึกษา : คดีการค้าระหว่างประเทศ  (รถ-เรือดับเพลิง กทม. Vs บ.สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเซียลฟาห์ซอย์)

20.

การค้าระหว่างประเทศกับ ASEAN : วิกฤต หรือโอกาส

21.

กฎ ระเบียบทางการค้าที่น่าสนใจ

22.

Interesting Issuein International trade

23.

พิธีการนำเข้า -ส่งออกทางทะเล

24.

Revision and Case study 2

25.

ประกันภัยทางทะเล : ความเข้าใจทั่วไป และหลักกฎหมายที่สำคัญ

(ที่ไม่มีหรือแตกต่างจากประกันภัยทั่วไป)

26.

ประกันภัยทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคำพิพากษาศาลฎีกา

27.

ร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....: ความแตกต่างจาก MIA 1906

28.

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์

29.

เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก

30.

วิธีระงับข้อพิพาทโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ลักษณะเฉพาะ อำนาจศาล และ ข้อกำหนดในคดีการค้าระหว่างประเทศ

31.

สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

32.

การค้าชายแดน

33.

องค์การศุลกากรโลก : นโยบาย มาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานศุลกากร

34.

E-commerce : สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผลกระทบต่อการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

35.

กฎหมายศุลกากรที่สำคัญและความผิดทางศุลกากร

36.

Interesting Issue in International Trade

37.

พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับการค้าระหว่างประเทศ

38.

ภาษีที่น่าสนใจในทางการค้าระหว่างประเทศ

39.

ประสบการณ์การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

40.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย : บทบาทหน้าที่

ในการรับ – ส่งสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

41.

Interesting Issue in International Trade

42.

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนที่สำคัญ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

43.

Revision and Case study 3

 

แหล่งเงินทุน

ค่าธรรมเนียมการอบรมจากผู้สมัคร คนละ 25,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

1. พัฒนาบุคลากรในทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ในภาครัฐและเอกชน

2. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนทางวิชาการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

3. ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางกฎหมาย

วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/