LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์

นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย

Read More

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

อาจารย์ ณรงค์ คงอาวุธ

อาจารย์ประจำโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน

Read More

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

Read More

02

โครงการอบรมกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 6 (ปิดรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 6 (ปิดรับสมัคร)
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ในการประกอบธุรกิจมีประเด็นต่าง ๆ มากมายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดของธุรกิจที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงกิจการย่อมมีความสำคัญ ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจจึงย่อมมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะมีหน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารกลาง เข้ามากำกับดูแล อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารยังมีความจำกัดอยู่มาก เนื่องจากความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร และการให้ความเห็นหรือการตีความหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการเงินการธนาคารที่อาจจะแตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร เช่น การกำกับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ การบริหารงานธนาคารพาณิชย์ การฝากเงิน การให้สินเชื่อ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ข้อมูลเครดิต การฟอกเงิน หลักประกันทางธุรกิจ ตั๋วเงิน การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย การชำระเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการเงินการธนาคารในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหา คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย

ดาวน์โหลด ใบสมัคร หัวข้ออบรม หนังสือประชาสัมพันธ์ หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร

2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ

3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น
แผนงานและ ปริมาณงาน
หลักสูตรการอบรม

รุ่นที่ 6  ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

        อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

 
แหล่งเงินทุน

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตรและค่าศึกษาดูงานต่างจังหวัด)

สามาชำระโดยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อธนาคาร    ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โอนเข้าบัญชี   คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการอบรมกฎหมายการเงินการธนาคาร)

เลขที่บัญชี    155-2-11941-2

และส่งแฟ็กซ์ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่   0 2222 0159

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  0 2613 2141 และ 0 2613 2965 

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/