LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

06

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 (18 พ.ค. - 20 ก.ค. 63)

รับสม้ครผู้สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 จำนวน 50 คน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 (18 พ.ค. - 20 ก.ค. 63)
หน่วยงาน ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC)
หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาและทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หรือการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักกฎหมายอันจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2. เพื่อให้นักกฎหมายมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การพูด การเขียน 3. เพื่อให้นักกฎหมายนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์
แผนงานและ ปริมาณงาน

อบรมระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

อบรมทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี  เวลา 17.30-20.30 น. 

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรการอบรม ลำดับ หลักสูตรอบรม 1 Basic English (1) 2 Basic English (2) 3 Legal Writing: Basics 4 Legal Writing: Practice 5 Law of Torts (1) 6 Law of Torts (2) 7 Doctrines in English Contract Law (1) 8 Doctrines in English Contract Law (2) 9 Doctrines in English Contract Law (3) 10 Doctrines in English Contract Law (4) 11 Translation of Law (1) 12 Translation of Law (2) 13 Law of Business Association (1) 14 Law of Business Association (2) 15 Law of Business Association (3) 16 Contract Drafting: Basics and Practice (1) 17 Contract Drafting: Basics and Practice (2) 18 Contract Reviewing (1) 19 Contract Reviewing (2) 20 Contract Reviewing (3) 21 Secured Transactions (1) 22 Secured Transactions (2) 23 Secured Transactions (3) 24 Writing Legal Notices and Reports: Basics 25 Writing Legal Reports: Practice on Reporting a Contract Review 26 Case Law Reading Skills (1) 27 Case Law Reading Skills (2) 28 Academic Writing (1) 29 Academic Writing (2) 30 General Principles of International Economic Law (1) 31 General Principles of International Economic Law (2) 32 International Investment Arbitration (1) 33 International Investment Arbitration (2) 34 Electronic Transactions Law
แหล่งเงินทุน

จากผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ๆละ 25,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การพูด การเขียน 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/