LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

05

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 (22 ก.พ. - 23 พ.ค.63)

รับผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 จำนวน 50 คน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 (22 ก.พ. - 23 พ.ค.63)
หน่วยงาน ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC)
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึง ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อมูลสถิติ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวม Incoterms) ซื้อขายระหว่างประเทศ : Incoterms 2000 ซื้อขายระหว่างประเทศ : หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna Convention หรือ CISG องค์การการค้าโลก (WTO) กับการค้าระหว่างประเทศ FTA : หลักการทั่วไปในการทำข้อตกลงและกรณีศึกษา Logistics : ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รับขนของทางทะเล : สาระสำคัญ ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 รับขนของทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่และประเด็นที่น่าสนใจ การขนส่งทางอากาศ และกรณีศึกษาที่สำคัญ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) Finance and Payment Contract : ความหมายและความสำคัญของการชำระราคาด้วย Letter of Credit Letter of Credit : วิธีปฏิบัติและกรณีศึกษาของธนาคาร วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและ แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ Conflict of Law : Choice of Forum และคำพิพากษาฎีกา ที่น่าสนใจ กรณีศึกษา : คดีการค้าระหว่างประเทศ (รถ-เรือดับเพลิง กทม. Vs บ.สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเซียลฟาห์ซอย์) การค้าระหว่างประเทศกับ ASEAN : วิกฤต หรือโอกาส กฎ ระเบียบทางการค้าที่น่าสนใจ พิธีการนำเข้า – ส่งออกทางทะเล ประกันภัยทางทะเล : ความเข้าใจทั่วไป และหลักกฎหมายที่สำคัญ (ที่ไม่มีหรือแตกต่างจากประกันภัยทั่วไป) ประกันภัยทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคำพิพากษาศาลฎีกา ร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... : ความแตกต่างจาก MIA 1906 นโยบายการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก วิธีระงับข้อพิพาทโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ลักษณะเฉพาะ อำนาจศาล และ ข้อกำหนดในคดีการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร การค้าชายแดน องค์การศุลกากรโลก : นโยบาย มาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานศุลกากร E-commerce : สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผลกระทบต่อการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายศุลกากรที่สำคัญและความผิด ทางศุลกากร พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับการค้าระหว่างประเทศ ภาษีที่น่าสนใจในทางการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย : บทบาทหน้าที่ในการรับ – ส่งสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนที่สำคัญ พ.ร.บ.การแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหา คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ 3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์

แผนงานและ ปริมาณงาน

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักสูตรการอบรม

ลำดับ หัวข้อ 1. Overview of the Course และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 2. ซื้อขายระหว่างประเทศ : ข้อสัญญาต่างๆ ในสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวม Incoterms) 3. ซื้อขายระหว่างประเทศ : หลักกฎหมายที่สำคัญใน Vienna Sale Convention 4. ซื้อขายระหว่างประเทศ : Incoterms 2000 5. องค์การการค้าโลก (WTO) กับการค้าระหว่างประเทศ 6. รับขนของทางทะเล : สาระสำคัญในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 7. Logistic : ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) 9. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อมูลสถิติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10. Revision and Case study 1 11. ประกันภัยทางทะเล : ความเข้าใจทั่วไป และหลักกฎหมายที่สำคัญ (ที่ไม่มีหรือแตกต่างจากประกันภัยทั่วไป) 12. ประกันภัยทางทะเล : วิเคราะห์คำพิพากษาศาล/แนวปฏิบัติในการรับประกันภัยทางทะเลและร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 13. Finance and Payment Contract : ความหมายและความสำคัญของการชำระราคาด้วย Letter of Credit 14. Letter of Credit : วิธีปฏิบัติและกรณีศึกษาของธนาคาร 15. Conflict of Law : Choice of Forumและคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ 16. วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ 17. การขนส่งทางอากาศ : หลักกฎหมายและกรณีศึกษาที่สำคัญ 18. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนที่สำคัญ: พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 19. พิธีการนำเข้าส่งออกทางทะเล : วิธีปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรค 20. นโยบายการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และประเทศไทย 21. การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ: หลักกฎหมายที่สำคัญและภาพรวมการเชื่อมโยงถนนในอาเซียน 22. Revision and Case study 2 23. กฎหมายศุลกากรที่สำคัญ/ความผิดทางศุลกากรและกรณีศึกษา 24. องค์การศุลกากรโลก : นโยบาย มาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานศุลกากร 25. การค้าบริการ: ข้อมูลสถิติ กฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 26. กรณีศึกษา : คดีการค้าระหว่างประเทศ • รถ-เรือดับเพลิง กทม. * กรณีศึกษา : คดีการค้าระหว่างประเทศ • ค่าอากร ค่าจอดรถ-เรือ ใครรับผิดชอบ 27. วิธีระงับข้อพิพาทโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ลักษณะเฉพาะ อำนาจศาล และข้อกำหนดในคดีการค้าระหว่างประเทศ 28. Rule of Origin ทั้งระบบ global และอาเซียน 29. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 30. Revision and Case study 3 31. FTA : หลักการทั่วไปในการทำข้อตกลงและกรณีศึกษา : ประโยชน์ที่ผู้ค้าชาวไทยจะได้รับ 32. การค้าระหว่างประเทศกับอาเซียน: วิกฤตหรือโอกาส 33. “การนำสินค้าเข้า-การส่งสินค้าออก : ขั้นตอน สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 34. กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ และข้อสังเกตบางประการ 35. การค้าชายแดน 36. E-commerce : สาระสำคัญของระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผลกระทบต่อการทำสัญญาการค้า ระหว่างประเทศ 37. “Trade Barrier ด้านสุขภาพ และกรณีศึกษา” “Trade Barrier ด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา” 38. “พ.ร.บ. ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค กับการค้าระหว่างประเทศ” 39. เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก 40. “การเกิดขึ้นขอสัญญาการค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง” 41. คลังสินค้า: กฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 42. ประสบการณ์การประกอบธุรกิจการค้าระห่างประเทศ - ประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ - ประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศ 43. “สรุปภาพรวมและการเชื่อมโยงกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายรุ่นที่ 8”

แหล่งเงินทุน

จากผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ๆ ละ 25,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 2. นักฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ 3. นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 4. ผู้เข้าอบรมได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน

วิธีติดตามผล

-

TOP

http://www.jrank.org/