LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

07

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7 (8 ส.ค. - 17 ต.ค. 63)

รับผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7 จำนวน 50 คน

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7 (8 ส.ค. - 17 ต.ค. 63)
หน่วยงาน ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC)
หลักการและเหตุผล ในการประกอบธุรกิจมีประเด็นต่าง ๆ มากมายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดของธุรกิจที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงกิจการย่อมมีความสำคัญ ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจจึงย่อมมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะมีหน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารกลาง เข้ามากำกับดูแล อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารยังมีความจำกัดอยู่มาก เนื่องจากความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจ ด้านการเงินการธนาคาร และการให้ความเห็นหรือการตีความหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการเงินการธนาคารที่อาจจะแตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร ได้แก่ ตลาดเงิน vs ตลาดทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์สากลที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินไทย Public Banking Law : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ที่สำคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน Types of Lending : รูปแบบและความหลากหลายของการให้สินเชื่อ ฝากทรัพย์ : กฎหมายและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกัน ทางธุรกิจ พ.ศ. 2557 กฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ GDPR : ผลกระทบที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. กับการดำเนินงานสถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์ Finance and Payment Contract : L/C ข้อมูลเครดิตกับการขอสินเชื่อ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการเงินการธนาคารในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ และมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษา มาและมีการตอบปัญหา คำถามต่าง ๆ ในห้องสัมมนาด้วย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร 2. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ 3. เพื่อให้นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน
ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์
แผนงานและ ปริมาณงาน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
หลักสูตรการอบรม ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย 1. Overview of the course 2. ตลาดเงิน VS ตลาดทุน 3. กฎหมายและกฎเกณฑ์สากลที่นำมาใช้กับสถาบันการเงินไทย 4. Public Banking Law : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 5. สินเชื่อ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมายที่สำคัญ 6. หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงิน 7. Types of Lending : รูปแบบและความหลากหลายของการให้สินเชื่อ 8. ฝากทรัพย์ : กฎหมายและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง 9. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 10. ประเด็นปัญหาการบังคับใช้และข้อถกเถียงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2557 11. กฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 12. GDPR : ผลกระทบที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ 12. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. กับการดำเนินงานสถาบันการเงิน 13. สัมมนาต่างจังหวัด Revision and Case Study 1 14. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค 15. กฎหมายล้มละลายกับธนาคารพาณิชย์ 16. Finance and Payment Contract : L/C 17. ข้อมูลเครดิตกับการขอสินเชื่อ 18. Forward Contract/Future /Option 19. Bank Guarantee : Conditional guarantee and On demand guarantee 20. ICAS วิวัฒนาการของการใช้เช็ค 20. ขอบเขตงานของฝ่าย Compliance: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 21. Interesting Issues in Banking Industry 1 บทเรียนจากวิกฤตสถาบันการเงิน 22. Revision and Case Study 2 23. การบังคับคดีตามคำพิพากษาและการบังคับหลักประกันในคดีที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้ 24. National E-payment 24. สัมมนาโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร 25. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจธนาคาร 26. ธุรกิจหรือบริการอื่นของธนาคาร (ที่ไม่ใช่สินเชื่อ) 27. ธนาคารเฉพาะกิจ: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27. ธนาคารเฉพาะกิจ: SME BA 28. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงิน 29. การบริหารทรัพย์สิน NPA : ข้อสัญญาที่น่าสนใจ 29. Electronic Signature vs Digital Signature กับการพิสูจน์ลายมือชื่อปลอมของสถาบันการเงิน 30. ธนาคารกับการฟอกเงิน 31. Interesting Issues in Banking Industry 2: 32. Good Governance and Corruption in Financial industry 33. การฉ้อฉลและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน 34. Regulatory Sandbox 34. ธนาคารกับสิทธิมนุษยชน 35. Revision and Case Study 3
แหล่งเงินทุน

จากผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร 2. นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ 3. นักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 4. ผู้เข้าอบรมได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน
วิธีติดตามผล

-

TOP

http://www.jrank.org/