LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

04

โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 รุ่นที่ 2 (29 - 30 พฤศจิกายน 2562)

รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ค่าสมัครอบรมคนละ 7,200 บาท

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 รุ่นที่ 2 (29 - 30 พฤศจิกายน 2562)
หน่วยงาน ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC)
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปและเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วน ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานในแต่ละคราว จะถูกเก็บไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งใจให้เมื่อผู้ใช้งานสมัครใช้บริการต่าง ๆ เช่น ข้อมูลอีเมล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อายุ หรือที่อยู่ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานไม่ได้ตั้งใจให้ข้อมูล เช่น การจัดเก็บ Cookie รายการการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ การกดไลค์ในแอพพลิเคชั่น ผู้ที่เก็บข้อมูลสามารถนำข้อมูลที่ได้เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะ (Profiling) ของผู้ใช้คนนั้น เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด หรืออาจส่งต่อข้อมูลที่มีอยู่ให้กับบุคคลอื่น เช่น การขายหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยติดต่อขายประกัน อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือในบางกรณีอาจมีผู้นำข้อมูลไปใช้ในลักษณะที่เป็นการสวมรอยเพื่อก่ออาชญากรรม การกระทำข้างต้นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว และเจ้าของข้อมูลไม่ทราบได้ว่ามีการใช้ข้อมูลของตนโดยมิชอบ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่บทบัญญัติในบางหมวด เช่น การรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล สิทธิการเข้าถึง การร้องเรียน การรับผิด ทางแพ่ง และบทกำหนดโทษที่มีผลหลังจากวันประกาศใช้ร่างกฎหมายแล้ว 1 ปี ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้ว แต่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชนยังคงไม่เข้าใจเนื้อหาของกฎหมายรวมทั้งผลที่ตามมา จึงควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจเป็นการทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการ นักกฎหมายและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้าใจถึงกฎหมายดังกล่าวและวางแผนการประกอบธุรกิจหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลโดยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการดำรงชีวิตประจำวัน

3. เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกฎหมาย GDPR

4. เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเป็นการป้องกันผลกระทบจากกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

5. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้จัดเป็นโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นโครงการไม่ต่อเนื่อง

แผนงานและ ปริมาณงาน

อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

หลักสูตรการอบรม

ตารางอบรมหลักสูตร DATA PROTECTION 101 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 9.30-12.30 น.

รู้จักและทำความเข้าใจกับ

• data protection

• data privacy และ

• cybersecurity 

วิทยากร: อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 14.00-17.30 น.

• The EU's General Data Protection Regulation (GDPR)

• เหตุใด GDPR จึงมีความสำคัญกับผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย

วิทยากร: อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 9.30-12.30 น.

รู้เท่าทันพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

• การใช้ การเก็บ การเปิดเผยข้อมูล

• โทษและความรับผิด

วิทยากร: อาจารย์ชวิน อุ่นภัทร

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.00-17.00 น.

• ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

• กรณีศึกษา

วิทยากร: ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร

แหล่งเงินทุน

รายละเอียดการสมัคร  และชำระเงิน หมายเหตุ  ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ @leteclawtu หรือโทรสาร 02 222 0160

1. รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 7,200 บาท

2. ผู้สมัครเข้าอบรมจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน ต้นสังกัดได้

3. หน่วยงานภาคเอกชน ถ้าส่งบุคลากรเข้าอบรมกับคณะนิติศาสตร์สามารถนำใบเสร็จรับเงินไป หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า (200%)

4. การชำระเงิน บัญชี_คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-8-58588-7 สาขา มธ.ท่าพระจันทร์

 

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

1. ผู้ข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. ผู้เข้าอบรมมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลโดยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการดำรงชีวิตประจำวัน

3. ผู้เข้าอบรมได้มีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกฎหมาย GDPR

4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเป็นการป้องกันผลกระทบจากกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

5. เป็นยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/