LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

03

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 (ส่วนที่ 1)

รุ่นที่ 1 ส่วนที่ 1 อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ถึงที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร พุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 (ส่วนที่ 1)
หน่วยงาน ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC)
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการวิชาการ

แผนงานและ ปริมาณงาน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1  ปี 2563

(Part 1)

จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. รวมจำนวน 36 ชม.

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ถึงที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร พุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

หลักสูตรการอบรม

1. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 1-4

2. การวางแผนโครงสร้างกิจการ แนวโน้มทางธุรกิจ และความจำเป็นทางการตลาด

3. การวางแผนถิ่นที่อยู่ และการขยายกิจการ

4. การวางแผนรายรับ รายจ่าย

5. การวางแผนในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้างหรือเลิกกิจการ

6. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 1

7. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2

8. สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร

9. การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แหล่งเงินทุน

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี "คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม)

เลขที่บัญชี " 981-8-58588-7" สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดการสมัครอบรม

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม  

1.สำหรับผู้สมัคร ส่วนที่ 1 เพียงส่วนเดียว ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 13,000 บาท

1.1) กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 28 พ.ย. 62 จะได้รับส่วนลด 5% รับจำนวน 12 คน (คงเหลือชำระเงิน 12,350 บาท)

1.2)ผู้สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 ชำระเงิน 13,000 บาท รับจำนวน 28 คน

2. สำหรับผู้สมัคร ส่วนที่ 2 เพียงส่วนเดียว ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 13,000 บาท

2.1) กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 28 พ.ย. 62 จะได้รับส่วนลด 5% รับจำนวน 12 คน (คงเหลือชำระเงิน 12,350 บาท)

2.2)ผู้สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 ชำระเงิน 13,000 บาท รับจำนวน 28 คน

3.สำหรับผู้ที่สมัครทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 พร้อมกัน ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 20,000 บาท (รับจำนวน 50 คน)

 

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/