LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

02

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 (ส่วนที่ 2)

รุ่นที่ 1 ส่วนที่ 2 อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงที่ 11 มีนาคม 2563 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร พุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 (ส่วนที่ 2)
หน่วยงาน ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC)
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการวิชาการ

แผนงานและ ปริมาณงาน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 ปี 2563 ส่วนที่ 2) จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. รวม 36 ชม. ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงที่ 11 มีนาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร พุธ เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

การชำระเงิน ชื่อบัญชี "คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม) เลขที่บัญชี " 981-8-58588-7" สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักสูตรการอบรม

ภาษีสรรพสามิตและนโยบายภาษีสรรพสามิต การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่สำคัญ 1. ภาษีที่ดินและการวางแผนภาษีที่ดินตามกฎหมายที่แก้ไข 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการในประเทศและกิจการนอกประเทศ 3. การหัก/การคืนภาษีซื้อ 4. เอกสารรายงานและข้อควรระวังในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 5. กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุรา 6. กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีเครื่องดื่ม 7. แนวโน้มและปัญหาในภาษีธุรกิจเฉพาะ 8. แนวโน้มปัจจุบันในภาษีอากรระหว่างประเทศและ ภาษีอากรระหว่างประเทศในบริบทของปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ อากรแสตมป์ 9. DTA TH - US

แหล่งเงินทุน

รายละเอียดการสมัครอบรม รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 1.สำหรับผู้สมัคร ส่วนที่ 1 เพียงส่วนเดียว ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 13,000 บาท 1.1)กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 28 พ.ย. 62 จะได้รับส่วนลด 5% รับจำนวน 12 คน (คงเหลือชำระเงิน 12,350 บาท) 1.2)ผู้สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 ชำระเงิน 13,000 บาท รับจำนวน 28 คน 2. สำหรับผู้สมัคร ส่วนที่ 2 เพียงส่วนเดียว ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 13,000 บาท 2.1) กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 28 พ.ย. 62 จะได้รับส่วนลด 5% รับจำนวน 12 คน (คงเหลือชำระเงิน 12,350 บาท) 2.2)ผู้สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 ชำระเงิน 13,000 บาท รับจำนวน 28 คน 3.สำหรับผู้ที่สมัครทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 พร้อมกัน ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 20,000 บาท (รับจำนวน 50 คน)

 

 

การชำระเงิน ชื่อบัญชี "คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม) เลขที่บัญชี " 981-8-58588-7" สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/