LeTEC

Faculty of Law Thammasat University

TH | EN

Sitemap | Search

Home | Training Courses

1 2 3

Testimonials

Back Next

อาจารย์ อรทิพย์ เทสสิริ

อาจารย์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

Read More

01

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 (สมัครรวม ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2)

รุ่นที่ 1 (ส่วนที่1 และส่วนที่ 2) อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ถึงวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 สมัครอบรมทั้งสองส่วน รวมเป็น 72 ชม.

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 (สมัครรวม ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2)
หน่วยงาน
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

ความสัมพันธ์ กับโครงการอื่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการวิชาการ 

แผนงานและ ปริมาณงาน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 ปี 2563

ส่วนที่ 1 จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. รวมเป็น 36 ชม.

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ถึงที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร พุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

ส่วนที่ 2 จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. รวมเป็น 36 ชม.

ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงที่ 11 มีนาคม 2563

อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร พุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

สมัครอบรมทั้งสองส่วน รวมเป็น 72 ชม.

หลักสูตรการอบรม

ส่วนที่ 1

1. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี 1-4  (ผศ.ดร. วิภาดา  ตันติประภา)

2. การวางแผนโครงสร้างกิจการ แนวโน้มทางธุรกิจ และความจำเป็นทางการตลาด (อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์)

3. การวางแผนถิ่นที่อยู่ และการขยายกิจการ (อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์)

4. การวางแผนรายรับ รายจ่าย (อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์)

5. การวางแผนในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้างหรือเลิกกิจการ (อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์)

6. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 1 (อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม)

7. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2 (อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม)

8. สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร (อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม)

9. การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์)

ส่วนที่ 2

10. ภาษีสรรพสามิตและนโยบายภาษีสรรพสามิต (อ.ดร.สุมาพร  ศรีสุนทร มานะสันต์)

11. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่สำคัญ (อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์)

12. ภาษีที่ดินและการวางแผนภาษีที่ดินตามกฎหมายที่แก้ไข (ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ)

13. ภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการในประเทศและกิจการนอกประเทศ (ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ)

14. การหัก/การคืนภาษีซื้อ (อ.สาโรช  ทองประคำ)

15 เอกสารรายงานและข้อควรระวังในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม (อ.สาโรช  ทองประคำ)

16. กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุรา (อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์)

17. กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีเครื่องดื่ม (อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์)

18 แนวโน้มและปัญหาในภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ.สุพจน์ ตันติพิบูลจิตต์)

19. แนวโน้มปัจจุบันในภาษีอากรระหว่างประเทศและ ภาษีอากรระหว่างประเทศในบริบทของปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ อากรแสตมป์ 20. DTA TH - US (อ.ดร.สุมาพร ศรีสุนทร มานะสันต์)

แหล่งเงินทุน

รายละเอียดการสมัครอบรม รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม

สำหรับผู้ที่สมัครทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 พร้อมกัน

ค่าธรรมเนียมอบรมคนละ 20,000 บาท (รับจำนวน 50 คน)

การชำระเงิน  (แจ้งการชำระเงินที่ @leteclawtu)

ชื่อบัญชี   "คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม)

เลขที่บัญชี  " 981-8-58588-7" สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ
วิธีติดตามผล

TOP

http://www.jrank.org/