โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9 (ปรับเป็น online)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9 (ปรับเป็น online)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ  สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง  มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ  หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน  เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากร
ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก

ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

  1. นักกฎหมายธุรกิจ
  2. ผู้ประกอบการ
  3. บุคคลภายนอกผู้สนใจในกฎหมายภาษีอากร

ระยะเวลาอบรม

ระยะเวลา

– ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 13 มีนาคม 2566

– ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

– จำนวน 28 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 84 ชั่วโมง

วิทยากร

โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และอาจารย์พิเศษจากกรมสรรพากร  กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนการอบรม

– ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 11,000 บาท รับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชื่อบัญชี   : คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย) เลขที่ บัญชี 905-0-02515-5

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ได้ที่ Email: letec.lawtu@gmail.com

แนบหลักฐานการชำระเงิน

https://forms.gle/dAHAUtNC6u6TfQV19

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9
(อบรมรูปแบบ online)  อบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 13 มีนาคม 2566 ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น.  จำนวน 28 ครั้ง