โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2567

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2567

หลักการและเหตุผล

หลักการสำคัญของการจัดหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา คือ การมุ่งเสริมศักยภาพให้แก่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในเนื้อหาวิชาดังกล่าวทั้งที่มี และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายโดยตรงให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายเบื้องต้นเพียงพอที่จะนำไปสอนในชั้นเรียนได้ และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงที่จะเสริมศักยภาพครูผู้สอนได้โดยถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ให้บริการแก่สังคม (CSR) โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับเหตุผลในการจัดโครงการเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนต้องศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หลักนิติธรรม ตลอดจนหน้าที่พลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่มิได้มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายจึงทำให้เกิดอุปสรรคในการเรียนการสอน และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ทั้งยังเป็นเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านนิติศาสตร์อีกด้วย การจัดโครงการนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat-TuLaw Signature) อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมศักยภาพและคุณภาพของครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาด้านกฎหมายในฐานะที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
 3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ครูผู้สอนกฎหมายได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน หรือ สพฐ.
 5. เพื่อจัดทำหนังสือกฎหมายสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

อาจารย์ระดับมัธยมทั้งสายสามัญและสายอาชีวะศึกษาที่สอนเนื้อหาวิชากฎหมายในส่วนวิชาสังคมศึกษา ทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน หรือ สพฐ. และโรงเรียนเอกชน

ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (6 วัน รวม 31.5 ชั่วโมง)​
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.​ และวันสาร์​ เวลา 9.00​-14.00 น.

หลักสูตรการอบรม

แผนการปฏิบัติงาน

1.เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อวิชา ประกอบด้วย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระบบกฎหมายไทย
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
 • กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความทางมหาชน
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์
 • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • การอภิปรายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรม
 • กฎหมายอาเซียน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (เน้นเรื่องสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์)
 • กฎหมายครอบครัวและมรดก
 • กระบวนการยุติธรรรม และการบังคับใช้กฎหมาย : วิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายเด็ก
 • กฎหมายยาเสพติด

หมายเหตุ หัวข้อวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ภาคการดูงาน
จัดให้มีการดูงานในหน่วยงานด้านกฎหมาย เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลปกครอง เป็นต้น

สามารถ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

วิทยากร

คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ค่าอบรม

เงื่อนไขการสมัครและชำระค่าอบรม        
–  ผู้อบรม 1 ท่าน       ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
–  ผู้อบรม 2 ท่าน       ค่าธรรมเนียม 9,500 บาท (โรงเรียนเดียวกัน)
– สมัครและชำระค่าธรรมเนียมอบรม ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567
– รับผู้เข้าอบรมไม่กิน 90 ท่าน (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน)
การชำระเงิน/Payment:
เงินโอนผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์/
Money transfer to BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED branch Thammasat university – tha prachan
เลขที่บัญชี/account number: 905-0-02515-5
ชื่อบัญชี/account name: คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย) Account name: Law of TU (Legal Training and Education)

กรุณาแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมอบรม พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ลิ้งค์  https://bit.ly/3Eit5Bl

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศจะต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (6 วัน รวม 31.5 ชั่วโมง)​
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.​ และวันสาร์​ เวลา 9.00​-14.00 น.
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์