Featured Programs

IMPROVE YOUR SKILLS, INCREASE YOUR KNOWLEDGE, ENRICH YOUR LIFE

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรกำหนดเอง

Play Video

สนทนาปัญหากฎหมาย

UPCOMING TRAINING COURSES

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11 (รูปแบบ online & onsite)

อบรมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2565 ทุกวันจันทร์  พฤหัสบดี (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน)  (ผู้เข้าอบรมแบบ onsite จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)  

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 ปี พ.ศ.2565 (รูปแบบ onsite)

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 17 มกราคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5-6 วัน  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน) (ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)  

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 6 (รูปแบบ online)

อบรมระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2565  ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

. อบรมระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 มีนาคม 2565   เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  (วันอาทิตย์บางวัน)  จำนวน 60 ชม.  แบ่งเป็นภาควิชาการ จำนวน 45 ชม.และภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชม. ณ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 5 (อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 8

ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564  ถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564  อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 41 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 123 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30-20.30

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11 (รูปแบบ online & onsite)

อบรมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2565 ทุกวันจันทร์  พฤหัสบดี (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน)  (ผู้เข้าอบรมแบบ onsite จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)  

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 ปี พ.ศ.2565 (รูปแบบ onsite)

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 17 มกราคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5-6 วัน  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน) (ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)  

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 6 (รูปแบบ online)

อบรมระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2565  ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

. อบรมระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 มีนาคม 2565   เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  (วันอาทิตย์บางวัน)  จำนวน 60 ชม.  แบ่งเป็นภาควิชาการ จำนวน 45 ชม.และภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชม. ณ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 5 (อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 8

ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564  ถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564  อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 41 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 123 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30-20.30

Event Gallery