Featured Programs

IMPROVE YOUR SKILLS, INCREASE YOUR KNOWLEDGE, ENRICH YOUR LIFE

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรกำหนดเอง

Play Video

สนทนาปัญหากฎหมาย

UPCOMING TRAINING COURSES

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11 (รูปแบบ online & onsite)

อบรมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2565 ทุกวันจันทร์  พฤหัสบดี (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน)  (ผู้เข้าอบรมแบบ onsite จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 พ.ศ. 2565 (ปิดรับเนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว)

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 17 มกราคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5-6 วัน  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน) (ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว) (ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)  

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 6 (ปิดรับเนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว)

อบรมระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2565  ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

. อบรมระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 มีนาคม 2565   เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  (วันอาทิตย์บางวัน)  จำนวน 60 ชม.  แบ่งเป็นภาควิชาการ จำนวน 45 ชม.และภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชม. ณ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30 –

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16 พ.ศ.2565 (รูปแบบ online)

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 29 เมษายน  2565 อบรม 5 วัน  รวม 31.5 ชั่วโมง  (ยกเลิกการดูงาน) อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. รับจำนวน 90 ท่าน    

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11 (รูปแบบ online & onsite)

อบรมระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2565 ทุกวันจันทร์  พฤหัสบดี (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน)  (ผู้เข้าอบรมแบบ onsite จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 พ.ศ. 2565 (ปิดรับเนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว)

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 17 มกราคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5-6 วัน  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน) (ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว) (ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)  

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 6 (ปิดรับเนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว)

อบรมระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2565  ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 81 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

. อบรมระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 มีนาคม 2565   เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  (วันอาทิตย์บางวัน)  จำนวน 60 ชม.  แบ่งเป็นภาควิชาการ จำนวน 45 ชม.และภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชม. ณ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30 –

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16 พ.ศ.2565 (รูปแบบ online)

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 29 เมษายน  2565 อบรม 5 วัน  รวม 31.5 ชั่วโมง  (ยกเลิกการดูงาน) อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. รับจำนวน 90 ท่าน    

Event Gallery