Featured Programs

IMPROVE YOUR SKILLS, INCREASE YOUR KNOWLEDGE, ENRICH YOUR LIFE

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรกำหนดเอง

Play Video

สนทนาปัญหากฎหมาย

UPCOMING TRAINING COURSES

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12

  โครงการอรบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12 อบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 22 เมษายน 2566 ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. (รูปแบบการอบรม Hybrid_สมัคร/ชำระเงินภายใน10ม.ค.66)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9 (Onsite)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9 (อบรมรูปแบบ onsite)  อบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 13 มีนาคม 2566 ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น.  จำนวน 28 ครั้ง

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 8 (online)

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. อบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ  cisco webex meeting

โครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (TDE – Thammasat Digital Evidence) รุ่นที่ 3

อบรมระหว่างวันอังคารที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 22 ชม.  เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – วันที่ 18 ตุลาคม 2565 (ปรับวันปิดอบรม) อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 9

ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12

  โครงการอรบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12 อบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 22 เมษายน 2566 ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. (รูปแบบการอบรม Hybrid_สมัคร/ชำระเงินภายใน10ม.ค.66)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9 (Onsite)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 9 (อบรมรูปแบบ onsite)  อบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 13 มีนาคม 2566 ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น.  จำนวน 28 ครั้ง

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 8 (online)

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. อบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ  cisco webex meeting

โครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (TDE – Thammasat Digital Evidence) รุ่นที่ 3

อบรมระหว่างวันอังคารที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 22 ชม.  เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – วันที่ 18 ตุลาคม 2565 (ปรับวันปิดอบรม) อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 9

ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

Event Gallery