Learn with us!

โครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง รุ่นที่ 1 (Thammasat Digital Evidence Plus (TDE PLUS +))

อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567 รูปแบบ Onsite ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทุกวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์  เวลา 9.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 84 ชั่วโมง)

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (Construction Contract Management)

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. รับจำนวนจำกัด 55 คน  ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท ณ คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2567

รุ่นที่ 54    ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ตลอดหลักสูตร 198 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ละๆ 5 วัน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. (3 ชั่วโมง)

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2567

อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (6 วัน รวม 31.5 ชั่วโมง)​ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.​ และวันสาร์​ เวลา 9.00​-14.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรออกแบบสำหรับนักกฎหมาย)

อบรมระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2567 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 48 ชั่วโมง) รูปแบบ Hybrid​ ทั้ง online & onsite ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 13 (รูปแบบ Online)

  โครงการอรบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 (อบรมรูปแบบ Online) ในวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. (สัปดาห์ละ 3 วัน)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 12

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 12 อบรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม  – 13 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 90 ชั่วโมง  อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ cisco webex  รับจำนวนจำกัด 60 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 13,000 บาท

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานว่าด้วยบล็อกเชน (Blockchain technology), สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital assets): เทคโนโลยี กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานว่าด้วยบล็อกเชน (Blockchain technology), สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital assets): เทคโนโลยี กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ (Online) อบรมระหว่าง วันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2566 วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 16.30 น. (หลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3 (online)

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 23 – กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 (วันที่ 23, 24, 30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 66) หลักสูตรจำนวน 24 ชั่วโมง อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 53 พ.ศ. 2566

รุ่นที่ 53_อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 – วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5-6 วัน  ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ช่วงเย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน)