โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ (รุ่นที่ 4) พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ (รุ่นที่ 4) พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ โดยกำหนดหลักการในการร่วมมือไว้ประการหนึ่ง คือ การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการให้แก่นักกฎหมาย และบุคคลทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

หลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ จะเปิดรับสมัครอบรมปีละ 2 รุ่น ดังนี้
– หลักสูตรต้นปี เป็นหลักสูตรเนื้อหามุ่งเน้นสำหรับนักกฎหมาย
– หลักสูตรครึ่งปีหลัง เป็นหลักสูตรทั่วไป (จะเพิ่มเติมส่วนเนื้อหาของกฎหมายมากขึ้น)

ทั้งนี้ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้เป็นพิเศษสำหรับหลักสูตรต้นปี และหลักสูตรครึ่งปีหลัง เพียงแต่เนื้อหาการบรรยายของทั้งสองหลักสูตรนี้จะมีความแตกต่างกันเท่านั้น (ผู้ที่เป็นนักกฎหมายและผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายสามารถเลือกสมัครได้ทั้งสองหลักสูตร)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญต่ออนุญาโตตุลาการ เช่น กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เช่น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ การอบรมยังได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสฝึกปฏิบัติและดูงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความพร้อมทำหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการ หรือในฐานะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้สนใจทั่วไป นักกฎหมาย ทนายความ

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะมีคุณสมบัติสำหรับเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าสอบเป็นอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

*ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลาอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2566

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 60 ชั่วโมง

 

หลักสูตรการอบรม

วิทยากร

วิทยากรจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม สภาทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม : คนละ 17,000 บาท

ผู้เข้าอบรมจำนวน : 55 คน

ช่องทางการชำระเงิน :

– คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)

– ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

– เลขที่บัญชี 905-0-02515-5

แจ้งแนบหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่: https://bit.ly/3hkQCbv

สถานที่อบรม

รูปแบบ Hybrid ทั้ง Online & Onsite ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% กรณีเรียนสดเท่านั้น จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรออกแบบสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมาย)

ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2566

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 60 ชั่วโมง

รูปแบบ Hybrid ทั้ง Online & Onsite ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์