โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรออกแบบสำหรับนักกฎหมาย)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรออกแบบสำหรับนักกฎหมาย)

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ โดยกำหนดหลักการในการร่วมมือไว้ประการหนึ่ง คือ การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการให้แก่นักกฎหมาย และบุคคลทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญต่อการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินคดี เช่น กฎหมายนิติกรรมสัญญา การระงับข้อพิพาท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เช่น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ และข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ การอบรมยังได้จัดให้ผู้อบรมมีโอกาสฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยข้อพิพาทและการทำคำชี้ขาด  รวมทั้งจำลองกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความพร้อมทำหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการ หรือในฐานะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

– รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (ผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายก็สามารถสมัครได้)
– ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีสิทธิในการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลาอบรม

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2567
อบรมทุกวันเสาร์ จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

หลักสูตรการอบรม

 

ครั้งที่ หัวข้อ
1. การระงับข้อพิพาททางเลือก
2. กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
3. สัญญาอนุญาโตตุลาการ และบทบาทของศาลในการอนุญาโตตุลาการ
4. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์
6. การดำเนินกระบวนพิจารณา (การประชุมกระบวนพิจารณา, การทำคำสั่ง, การกำหนดประเด็นพิพาท, การรับฟังพยานหลักฐาน, การนั่งพิจารณา)
7. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
8. กฎหมายนิติกรรมสัญญาและข้อพิพาทคดีก่อสร้าง
9. ค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ย
10. จำลองกระบวนพิจารณา
11. เอกสารเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา(คำคู่ความ คำร้อง คำแถลง รายงานการประชุม คำสั่ง)
12. ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในมุมมองของที่ปรึกษากฎหมาย
13. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
14. การทำคำชี้ขาด
15. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทและทำคำชี้ขาด

หมายเหตุ  กำหนดการ/ตารางบรรยาย/ผู้บรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

***********************

วิทยากร

วิทยากร :

1. ศ. (พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทกะ  อดีตผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
2. ศ. (พิเศษ) สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล  หัวหน้าสำนักงานสมนึกและสุธี ทนายความ
3. ศ.ดร. เสาวนีย์  อัศวโรจน์  อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มธ.
4. ศ.ดร. สหธน  รัตนไพจิตร  ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
5. นายสรวิศ  ลิมปรังษี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
6. นายมนตรี  ศิลป์มหาบัณฑิต  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
7. ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
8. นางสาวดนยา ตังธนกานนท์  ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ
9. นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
10. รศ.ดร. มุนินทร์ พงศาปาน  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
11. รศ.ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
12. ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
13. ผศ.ดร. อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
14. ผู้แทนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานศาลยุติธรรม และ ทีมจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ค่าอบรม

เงื่อนไขการสมัครและชำระค่าอบรม
– สามารถสมัครและชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2566
– ค่าลงทะเบียน ท่านละ 16,000 บาท บริษัทและหน่วยงานลดหย่อนภาษีได้ 200%
– รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 55 ท่าน (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน)

การชำระเงิน/Payment:
เงินโอนผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์/
Money transfer to BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED branch Thammasat university – tha prachan
เลขที่บัญชี/account number: 905-0-02515-5
ชื่อบัญชี/account name: คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย) Account name: Law of TU (Legal Training and Education)

แนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมอบรม  พร้อมแจ้งที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ลิ้งค์
Please submit proof of payment with notification. Name, Address To issue a receipt at  https://bit.ly/3hkQCbv

สถานที่อบรม

รูปแบบ Hybrid​ ทั้ง online & onsite
– onsite ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
– online ด้วยระบบ Cisgo WebEX

วุฒิบัตร

ผู้ที่คณะฯ ถือว่าผ่านการอบรม จะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของการเข้าเรียนทั้งในสถานที่และทางออนไลน์) จึงจะสามารถได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ และมีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI

อบรมระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2567
อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)
รูปแบบ Hybrid​ ทั้ง online & onsite ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)