Learn with us!

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 8 (online)

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. อบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ  cisco webex meeting

โครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (TDE – Thammasat Digital Evidence) รุ่นที่ 3

อบรมระหว่างวันอังคารที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 22 ชม.  เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565 (รูปแบบ onsite)

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – วันที่ 18 ตุลาคม 2565 (ปรับวันปิดอบรม) อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันราชการ 34 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 102 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 17.30

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 9

ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2)

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2565 – 8  ตุลาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 60 ชั่วโมง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการฯ มีบริการอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้อบรมที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในห้อง)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภครุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 18 – 26 มิถุนายน  2565 หลักสูตรจำนวน 24 ชั่วโมง อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น.ฃ รูปแบบออนไลน์​ (Online Virtual​ Classroom​ by​ Cisco​ WebEx​ Program)​ จำนวน 24

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (online_ลำปาง)

อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 7 (ปรับเป็นรูปแบบ online)

อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน  – 26 กรกฎาคม 2565  ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. จำนวน 28 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 84 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16 พ.ศ.2565 (รูปแบบ onsite)

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 30 เมษายน  2565 อบรม 5 วัน  รวม 31.5 ชั่วโมง อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 14.00 น.