โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2)

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ โดยกำหนดหลักการในการร่วมมือไว้ประการหนึ่ง คือ การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการให้แก่นักกฎหมาย และบุคคลทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญต่อการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินคดี เช่น กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เช่น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ การอบรมยังได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสฝึกปฏิบัติและดูงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความพร้อมทำหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการ หรือในฐานะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้สนใจทั่วไป นักกฎหมาย ทนายความ

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะมีคุณสมบัติสำหรับเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าสอบเป็นอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

*ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลาอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 2

อบรมระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2565 – 8  ตุลาคม 2565

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 60 ชั่วโมง

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

 

ครั้งที่ หัวข้อ
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และหนี้
2 กฎหมายนิติกรรมสัญญา
3 กฎหมายนิติกรรมสัญญา
4 การระงับข้อพิพาททางเลือก
5 การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
6 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
7 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
8 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
9 การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ และการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
10 การดำเนินกระบวนพิจารณา และการทำคำสั่งกระบวนพิจารณา
11 การกำหนดประเด็นพิพาท และการรับฟังพยานหลักฐาน
12 การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
13 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทคดีก่อสร้าง
14 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทคดีปกครอง
15 ค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ย
16 บทบาทของศาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
17 เอกสารเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา (คำคู่ความ คำร้อง คำแถลง รายงานกระบวนพิจารณา คำสั่ง)
18 จำลองกระบวนพิจารณา
19 การทำคำชี้ขาด

 

20 การทำคำชี้ขาด

 

 ดาวน์โหลดตารางบรรยาย TAI _ได้ที่ : https://bit.ly/3NEvlnB

วิทยากร

วิทยากรจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม สภาทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม : คนละ 15,000 บาท

ผู้เข้าอบรมจำนวน : 50 คน

ช่องทางการชำระเงิน :

– คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)

– ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

– เลขที่บัญชี 905-0-02515-5

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(โครงการฯ มีบริการอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้อบรมที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในห้อง)

วุฒิบัตร

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 2

อบรมระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2565 – 8  ตุลาคม 2565

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 60 ชั่วโมง

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(โครงการฯ มีบริการอบรมแบบออนไลน์สำหรับผู้อบรมที่ไม่สะดวกเข้าอบรมในห้อง)