โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (Construction Contract Management)

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (Construction Contract Management)

หลักการและเหตุผล

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการสาระสำคัญซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการลงนามในสัญญาจนถึงการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการก่อสร้างและสัญญาจ้างก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้สัญญาจ้างก่อสร้างประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และใช้วิธีการบริหารสัญญาในการหลีกเลี่ยงและระงับข้อพิพาท สามารถวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ของปัญหาที่จะทำให้เกิดข้อพิพาท โดยบริหารจัดการก่อนที่จะเกิดเป็นข้อพิพาทได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนข้อกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของกฎหมายสัญญาจ้างก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้สัญญาจ้างก่อสร้างประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทราบถึงหลัก/สาระสำคัญในการและข้อกฎหมายการก่อสร้างที่จำเป็นที่ต้องนำไปปฏิบัติ
  • เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • สามารถใช้วิธีการบริหารสัญญาในการหลีกเลี่ยงและระงับข้อพิพาท สามารถวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ของปัญหาที่จะทำให้เกิดข้อพิพาท และบริหารจัดการก่อนที่จะเกิดเป็นข้อพิพาทได้

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้สนใจทั้งที่เป็นนักกฎหมาย วิศวกร ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง อนุญาโตตุลาการ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

ทั้งนี้ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้เป็นพิเศษ (ผู้ที่เป็นนักกฎหมายและผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมายสามารถสมัครอบรมได้)

ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. จำนวน 26 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรม

สัปดาห์ที่ 1 กฎหมายนิติกรรมสัญญา
รูปแบบของสัญญา
ประเภทต่าง ๆ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
องค์กรที่ทำสัญญามาตรฐาน
กรณีศึกษา วิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
สัปดาห์ที่ 2 การบริหารก่อนทำสัญญา (Contract Administration)
การบริหารหลังทำสัญญา (Contract Management)
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ (Public Works Contract Management)
การบริหารปัญหาและข้อเรียกร้อง (Problem Avoidance and Claim Management)
กรณีศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
สัปดาห์ที่ 3 เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารสัญญา
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารเวลา
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
เงือนไขเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้าง
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแล้วเสร็จของงานและค่าปรับ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันความชำรุดบกพร่อง
ตัวอย่างกรณีศึกษา วิเคราะห์ปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
สัปดาห์ที่ 4 การระงับข้อพิพาททางหลักและทางเลือก (Main and Alternative Dispute Resolution)
การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
การระงับข้อพิพาททางเลือก
การเจรจา (Negotiation or Amicable Settlement)
การไกล่เกลี่ย (Mediation / Conciliation)
การขอความเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion)
การระงับข้อพิพาทโดยผู้บริหารงานก่อสร้าง (Engineer Determination)
การระงับข้อพิพาทโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Determination
การระงับข้อพิพาทโดยคณะกรรมการระงับข้อพิพาท (DAAB)

วิทยากร

วิทยากรจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง

ค่าอบรม

  • ค่าลงทะเบียนอบรม : คนละ 15,000 บาท
    (สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567)
  • รับจำนวนจำกัด 55 คน (ปิดรับสมัครทันที เมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน)


การชำระเงิน/
Payment:
เงินโอนผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์/Money transfer to BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่บัญชี/account number: 905-0-02515-5
ชื่อบัญชี/account name: คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)

แจ้งแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมอบรม  พร้อมแจ้งที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ลิ้งค์
Please submit proof of payment with notification. Name, Address To issue a receipt at https://bit.ly/3BEGYb4

 

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วุฒิบัตร

ผู้ที่คณะฯ ถือว่าผ่านการอบรม จะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะสามารถได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์ (อบรมทุกวันเสาร์จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 6.30 ชั่วโมง หรือ 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 28 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร ซึ่งสามารถขาดอบรมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง หรือ 6 ชั่วโมง)

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 2
อบรมระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
รับจำนวนจำกัด 55 คน  ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์