โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 12

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 12

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ประกอบการ  สำนักงานบัญชี และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง  มีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการ  หรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและ
มีรายได้เท่ากัน  เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากร
ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท  คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก ผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษี

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติผู้สมัครอบรม

  1. นักกฎหมายธุรกิจ
  2. ผู้ประกอบการ
  3. บุคคลภายนอกผู้สนใจในกฎหมายภาษีอากร

ระยะเวลาอบรม

– ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 13 มีนาคม 2567

– ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

– จำนวน 30 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 90 ชั่วโมง

– อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ (cisco webex)

หลักสูตรการอบรม

วิทยากร

โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และอาจารย์พิเศษจากกรมสรรพากร  กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต

ค่าอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 13,000 บาท รับผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

การชำระเงิน/Payment:
เงินโอนผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์/
Money transfer to BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED branch Thammasat university – tha prachan
เลขที่บัญชี/account number: 905-0-02515-5
ชื่อบัญชี/account name: คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)
Account name: Law of TU (Legal Training and Education)

กรุณาแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมอบรม พร้อมแจ้งที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง
Please submit proof of payment with notification. Name, Address To issue a receipt at https://bit.ly/3NPxGxI

สถานที่อบรม

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ (cisco webex)

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศจะต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 12

อบรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม  – 13 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 90 ชั่วโมง 

อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ cisco webex 

รับจำนวนจำกัด 60 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 13,000 บาท